”Systemet är väldigt transparent”

Älmhult Artikeln publicerades

Nio distrikt, lika många röstlokaler och tre parallella val – till riksdag, landsting och kommun.

Att tillsätta personal och sy ihop en demokratiprocess görs inte på en kafferast.

Men Henrik Dahlström känner inga kval.

Det talas om kommunsammanslagningar och det låter som ett eko från förr. I dag finns 290 kommuner i landet. Att jämföra med 1863 då det bildades 2 400 landskommuner, 89 städer samt ett mindre antal köpingar i Sverige.

Älmhult blev stationssamhälle 1884 och utnämndes året därpå till municipalsamhälle. 1901 upphöjdes orten till köping med lite högre status än de sex kringliggande landsortskommunerna som geografiskt i mycket motsvarar Älmhults kommun av i dag.

– Nu, när vi är en enda kommun, är vi uppdelade i nio valdistrikt med vardera mellan 1 000 och 1 600 röstberättigade invånare. Vår politiskt tillsatta valnämnd utser en ordförande i varje distrikt, vilken i sin tur har i uppdrag att rekrytera röstmottagare. Totalt är det åtta personer i varje röstlokal som turas om att tjänstgöra under valsöndagen, berättar Henrik Dahlström, som är valansvarig tjänsteman i Älmhults kommun.

Valnämnden har alltså gett dig ansvaret – men vad ingår i uppdraget?

– Jag ser till så att det finns val- och röstningslokaler som är lämpliga. Sedan ansvarar jag för utbildning av röstmottagare, inklusive ordförande och ser till att förtidsröstningen genomförs på ett korrekt och säkert sätt och att allmänheten hålls informerad. Det är ett övergripande ansvar för hela kommunen. Röstlängden är en värdefull handling, så den hämtas ut personligen av ordföranden hos mig före valdagen. Förtidsrösterna transporteras ut till vallokalerna på valdagens morgon. Under valdagen är det ordförandena i valdistrikten som har det viktiga ansvaret för att se till att röstningen, som pågår mellan klockan 8 och 20, fungerar på ett ordnat och rättssäkert sätt. Jag tillsammans med valnämnden och valkansliet är aktiva under dagen med att stötta röstmottagarna och svara på frågor, lösa eventuella problem med mera.

Hur hittar ni folket som har ansvar på plats?

– Valnämnden utser ordförande i distrikten. Vanligen får de som tidigare varit ordförande först frågan, och om de är olämpliga eller inte vill eller kan delta letar jag och valnämnden på olika sätt upp andra kandidater. Det ingår sedan i distriktsordförandens uppdrag att ta fram förslag på övriga röstmottagare i distriktet. En del kommuner har tagit beslut om att personer som har eller haft politiska uppdrag inte ska sitta som röstmottagare i en vallokal. Helt enkelt för att en del väljare kan känna sig obekväma med att makthavare tar emot deras röster. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Vi undviker inte direkt de som har eller kan få förtroendeuppdrag i kommunen, men det är en viktig faktor att beakta i bedömningen. Ofta börjar någon som röstmottagare i lokalen vid ett val för att senare kanske bli vice ordförande och ordförande. De växer helt enkelt in i uppdrag och ansvar.

Är det svårt att engagera frivilliga?

– Det kan vara lite svårare att hitta distriktsordförande än röstmottagare eftersom det kräver lite mer ansvar. Sex av nio löste sig rätt omgående den här gången. De får en slant för sitt demokratiarbete, runt 3 500 kronor. Även röstmottagarna är arvoderade för ett utbildningstillfälle samt sin insats under den specifika valsöndagen.

Det talas mycket om röstfusk i dag. Är vi befriade från det i Sverige?

– Förhoppningsvis under själva röstproceduren – valdagen inklusive förtidsröstningen. Förutom att processen i grunden är öppen och transparent genomför vi risk- och sårbarhetsanalyser för att upprätthålla säkerhet och valhemlighet i hela flödet när vi hanterar väljarnas röster. Det finns en risk, men risken att bli upptäckt är också stor. Jag tror att andra hot är betydligt allvarligare, till exempel att väljarna blir manipulerade av att ta del av felaktig information och propaganda. När det gäller otillbörlig påverkan inför valet så är det en sak för polisen och Säpo, men händer det något så hålls vi informerade.

Hur fungerar det med förtidsval?

– Eftersom förtidsröstningen pågår under lång tid och mer än en tredjedel av dem som röstar väljer att förtidsrösta är detta en väldigt stor del av administrationens arbete. Kommunen tog över Postens uppgift för 15 år sedan eftersom det inte längre existerar några postkontor i traditionell bemärkelse. Vi kommer att ha röstservice kontinuerligt på huvudbiblioteket i Älmhult och i kommunhuset med utökade öppettider på söndagar för dem som vill rösta i förtid. Dessutom finns det möjlighet på filialbiblioteken under ordinarie öppettider där och så arrangerar vi röstning en gång vardera på kommunens fyra äldreboenden.

När kommer vi att kunna rösta digitalt hemifrån?

– Det finns brister och en del faror med det. Du kan ju exempelvis inte garanterar att röstningen sker utan yttre påverkan. Flera undersökningar visar att en pappersbaserad process är säkrare och svårare att manipulera, samt att möjligheten att rösta via internet inte nämnvärt har ökat valdeltagandet. Detta gäller i länder som testat, som Norge och framför allt Estland, det land där man gjort internetröstningen mer permanent.

Fakta

Älmhult – från socknar till valdistrikt

Nuvarande Älmhults kommun var tidigare sex socknar: Härlunda, Virestad, Stenbrohult, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd. När den första kommunalförordningen trädde i kraft år 1862 ombildades de till landskommuner.

1901 blev Älmhults municipalsamhälle en så kallad köping, som innebar att det nu var en egen kommun med högre status än landkommunerna i närheten.

1971 bildades Älmhults kommun när landskommunerna i bygden runt om slogs ihop med köpingen. Den nya kommunen fick namn efter centralorten.

Kommunens politiska organisation består i dag av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och sju facknämnder. Den kommunala verksamheten är organiserad i fem förvaltningar.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter, framröstade av kommuninvånarna var fjärde år.

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige.

Valnämnden i kommunen bestämmer var vallokalerna ska upprättas. De är endast öppna på valdagen och det är endast de röstberättigade som bor i valdistriktet som får rösta där. Val till riksdag och regionfullmäktige sker parallellt.

Älmhults kommun är i dag indelat i nio valdistrikt (respektive vallokal inom parentes): Centrum (Nicklagården), Diö-Stenbrohult (Diö skola), Gemön-Möckeln (Gemöskolans matsal), Göteryd (Delarygården), Haganäs (Tornets förskola), Häradsbäck-Bråthult (Bråthults skola), Klöxhult (Liljebackens förskola), Norregård (Norregårds förskola) och Virestad-Eneryda (Medborgarhuset i Liatorp).

(Från Älmhult kommuns och Valmyndighetens hemsidor)

Visa mer...