Alvesta: Behövs en ny skola - och var?

Alvesta Artikeln publicerades

Det har under lång tid varit platsbrist på skolorna i Alvesta tätort. Utredningar om utbyggnad har påbörjats och diskussioner om en helt ny skola har tagit fart.

Hur vill Alvestas partier lösa skolfrågan och hur viktig är frågan om integration när en helt ny skola ska byggas?

Smålandsposten har ett flertal gånger skrivit om platsbristen som råder på skolorna i centrala Alvesta och de förslag som har presenterats kring hur det ska lösas. Omstruktureringar och olika utbyggnader på existerande skolor är en del, samtidigt som de flesta partierna i fullmäktige är överens om att det också måste byggas en helt ny grundskola.

Gällande den nya skolan har frågan istället handlat om var den ska placeras och där är det delade meningar. Geografisk närhet för barnen som ska går där är ett argument som används, medan en central placering för ökad integration och en minskad segregering i skolorna är ett annat.

Skolverkets statistik från förra läsåret visar att de två största F-6-skolorna i Alvesta, Grönkulla– och Prästängsskolan, skiljer sig markant i hur hög andel av eleverna som har utländsk bakgrund, 76 respektive 20 procent (utländsk bakgrund syftar i det här fallet till om barnet är fött utomlands eller om båda föräldrarna är födda utomlands).

Med den bakgrunden ställde vi följande frågor till de nio partierna i kommunfullmäktige:

1. Det behövs fler platser i grundskolan inom en snar framtid. Hur bör det lösas?

2. Ja/Nej, anser ni att ökad integration är den viktigaste frågan när en ny skola ska byggas i Alvesta tätort?

Socialdemokraterna

1. Vi är i behov av en ny skola i Alvesta tätort. En utredning pågår kring Hagaskolan och möjligheterna till att bygga där. Det bästa vore om det blev en årskurs fyra till nioskola som byggs. På lång sikt skapar det förutsättningar för övriga skolor i kommunen. I Moheda bygger vi ut skolan och den kompletteras med en ny sporthall som ersätter Vegbyhallen. Det kommer säkert att uppstå tillfällen då vi behöver lösa eventuell platsbrist med moduler, förhoppningsvis kan vi undvika det i möjligaste mån.

2. Nej, skolans innehåll är det viktigaste. Skolan är en plats för lärande, integration inkluderat.

Alvesta Alternativet

1. Vi behöver bygga en ny grundskola men förmodligen också nya avdelningar för förskolan.

2. Nej, viktigast är att eleverna får nära till skolan. Vi vill att det byggs vid Lekevallen på öster.

Foto: -

Miljöpartiet

1. Behovet av skolor i kommunen växlar med tiden och förändras i olika delar av kommunen. Kommunen bör därför lösa skollokal-behovet mera flexibelt: Införskaffa moduler/skolpaviljonger till skollokaler, flytta dem efter behov. På så sätt återanvänder man det som investerats i. Och det blir ingen tom skola som står oanvänd.

2. Ja, integration tränar barnen i respekt och förståelse för andra människor, en viktig social kompetens.

Vänsterpartiet

1. Vänsterpartiet i Alvesta vill se en bättre barnomsorg och skola för alla barn i vår kommun! Det behövs en ny skola i vår kommun eftersom antalet barn i kommunen glädjande nog blir allt fler. Det bör därför utredas var denna skola ska byggas, inte minst minska segregationen inom vår skolverksamhet.

2. Nej, det viktigaste är att få en väl fungerande skola för all personal och våra elever.

Moderaterna

1. Vi måste bygga nytt och bygga till. En byggnation tar tid från beslut till färdig skola, därför måste vi ha både en kortsiktig och en långsiktig plan. Behoven finns i hela kommunen men är störst i Alvesta tätort. Beslut om nybyggnation av ny skola på grusplanen i centrum, sätt upp moduler direkt för att klara lokalbehovet och ge eleverna bra arbetsmiljö under byggtiden. Alla elever har rätt att nå sin fulla potential och läraren tillsammans med lokalerna är den viktigaste faktorn för detta.

2. Nej, viktigast av allt är en funktionell arbetsmiljö som ger varje individ rätt förutsättningar.

Kristdemokraterna

1. Bygga en ny grundskola i Spåningslanda området. Vi vill utveckla östra sidan med att bygga billiga hyresrätter. Vi vill att alla skall ha möjligheten att bo på öster, så att skolan skall vara för alla.

2. Inget svar.

Centerpartiet

1. Vårt grundförslag är att Grönkulla är F-6 skola, ny förskola/skola byggs på Spåningslanda och att Hagaskolan är kvar som 7-9-skola. Allbo lärcenter måste samlas på färre platser. Att ha den verksamheten utsprid som idag är inte hållbart. Detta är vårt huvudalternativ. Pågående skolutredning som vi står bakom kommer att ge nya inspel innan beslut. Övriga grundskolor ska finnas kvar minst i nuvarande utformning. Vi måste noga följa behovet av att utöka lokalerna i övriga kommundelar.

2. Nej. Viktig, men inte viktigast.

Sverigedemokraterna

1. Här krävs framförallt långsiktig planering. I dagsläget används paviljonger, som tyvärr blivit en permanent lösning. Vi bör göra en inventering över kommunens lokaler, stora som små, och se hur dessa används.

2. Nej, det viktigaste är att barnen känner sig trygga och får den kunskap de behöver inför framtiden.

Liberalerna

1. Liberalerna föreslår en ny skola 1-6 i Östra Alvesta för att möta behovet då de nya bostadsområdena växer fram. Hagaskolan måste också utvecklas/byggas ut. Utvecklingen i övriga kommunen måste också följas. T.ex i Grimslöv är det trångt både i skolan men även inom barnomsorgen. Man måste dessutom öppna upp för privata alternativ inom skola och barnomsorg.

2. Nej, med skolval och en blandad bebyggelse löser det sig automatiskt. Viktigast är en fungerande skola.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR