Partienkäten: Så ska ett attraktivt näringsliv skapas

Alvesta Artikeln publicerades

Ett välmående näringsliv är en tillgång för en kommun, för Alvesta liksom för resten av landet.

Men med historiskt låga siffror i mätningar kring företagsklimat, vad vill partierna göra för att för att kommunen ska bli mer attraktiv för både nya och redan etablerade företag?

Orrakullen.
Foto: Karl Eckhardt
Orrakullen.

Svenskt Näringsliv har i flera år jämfört landets kommuner med varandra där företagen själva har fått svara på hur de upplever företagsklimatet. Sedan 2005 har Alvesta kommun legat under länssnittet och mellan 2013 och 2015 visade man på rekordlåga resultat.

Tillgänglig industrimark för företag som vill etablera sig i kommunen har länge varit en fråga för politiken och tidigare i år sattes spaden i marken för Orrakullen, Alvestas nya, stora industriområde. Det väntas stå klart i november, men markarbetet har visat sig mer omfattande än väntat, kostnaderna har ökat och vid dags datum har än så länge inte en enda tomt blivit såld.

Vi har därför ställt följande frågor till alla partier i kommunfullmäktige på temat näringsliv:

1. Vilka åtgärder bör tas för att göra kommunen attraktiv för både etablerade och nya företag?

2. Ja/Nej. Med Orrakullen fortfarande under utveckling, bör kommunen redan nu planera för ytterligare industrimark?

Miljöpartiet

1. Kommunen ska erbjuda god service till både befintliga och nya företag. En fortsatt bra dialog med näringslivet är viktig, vi ska stödja nyföretagande samt erbjuda hjälp till de redan etablerade. Med nationalparken Åsnen följer nyetableringar inom turistbranschen. Därför är värdefull natur lika viktig för nyetablering av företag. Kommunens mark bör därför även användas för att gynna turism och friluftsliv.

2. Ja. Men kommunens mark skall inte bara användas till industrier, utan värdefull natur skall bevaras.

Vänsterpartiet

1. Höghastighetsförbindelse till internet i hela vår kommun. Verka för attraktiva boenden även på landsbygden. Vägar ska hålla en sådan kvalitet att de kan klara behovet av nödvändig trafik. Utveckla möten mellan företagare, politiker, tjänstemän och medborgarna. Skapa mötesplatser för företagare för att underlätta samarbete. Syftet med detta ska vara att främja en långsiktigt hållbar företagsutveckling i Alvesta.

2. Ja. En långsiktig hållbar planering av industrimark är mycket viktig och bör ske fortlöpande.

Moderaterna

1. Befintliga företag skall få möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Alvesta kommun. En ny tjänst ska inrättas på kommunförvaltningen med strategiskt ansvar för marknadsförings- och näringslivsfrågor. Området vid Orrakullen behöver marknadsföras i hela Sydsverige. Marknadsföringsarbetet måste riktas till Växjö och de företag som växer där. Vi skall avsätta marknadsföringspengar direkt riktade till företag.

2. Ja. Att köpa in och planera för ett nytt verksamhetsområde tar minst 5-6 år. Kommunen måste ligga före.

Kristdemokraterna

1. Inget svar.

2. Nja. Ett steg i taget. Orrakullen skall bli färdigt först, sen kan vi kanske utveckla området vidare.

Centerpartiet

1. Väl fungerande och växande företag är grunden för mycket. Det skapar tillväxt, arbetstillfällen, attraktivitet m.m. Därför måste vi som kommun erbjuda bästa möjliga förutsättningar för vårt näringsliv. Till exempel genom likvärdig bredbandsuppkoppling i hela kommunen, utvecklad samordning inom kommunen för bästa möjliga stöd, se till att vi har ett bra och fungerande vägnät och annan kommunikation samt bedriva upphandlingen så lokala företag har möjlighet att lämna anbud.

2. Ja. Vi måste alltid ha god planberedskap både för näringsliv och bostäder.

Sverigedemokraterna

1. Bland annat genom korta och smidiga handläggningsprocesser. Vid offentliga upphandlingar vill vi i möjligaste mån gynna företag inom kommunen. Vi föreslår att kommunen arbetar för att få till stånd en s.k. ”kommunapp” (vilket man framgångsrikt har gjort i andra kommuner). I denna app erbjuds bl.a. möjlighet för företagare att annonsera via månadsabonnemang, information om kommande evenemang, jobbannonser, reportage, information från kommunen etc.

2. Nej. Innan vi ser hur Orrakullen utvecklas är det inte nödvändigt i dagsläget.

Liberalerna

1. Vi vill införa en förvaltningsgemensam funktion, företagslots. Detta finns i många andra kommuner och har visat sig vara framgångsrik. Alvestas unika läge med dess ypperliga kommunikationer gör Alvesta till en attraktiv plats för att driva företag. Men för att få företag att etablera sig krävs marknadsföring, mark och lokaler i hela kommunen. Man måste dessutom samverka mer med andra aktörer som erbjuder lokaler och se över avgifter m.m. så de är konkurrenskraftiga gentemot våra grannkommuner.

2. Ja. De mindre tätorterna saknar mark. För Alvesta tätort gäller att rekognoscera inför framtiden.

Socialdemokraterna

1. Företagsklimatet i kommunen förbättrar vi tillsammans med näringslivet. I takt med att företagen växer måste vi möta upp med utbildning för att det ska finnas arbetskraft att tillgå för de som driver verksamhet här, men också för de som vill etablera sig. Vi ska fortsätta bygga på vår upparbetade dialog och hitta gemensamma förbättringar/förenklingar på våra kommunala processer. Vi ska jobba vidare med kommunikation och marknadsföring om Alvesta kommuns fina läge, och vi behöver mark för etablering.

2. Ja. Vi har många förfrågningar kring Orrakullen vilket gör att det behövs mer verksamhetsmark.

Alvesta Alternativet

1. Vi utnyttjar inte vårt geografiska läge i järnvägens infrastruktur på det sätt som vi skulle kunna göra. Nu öppnar sig ett nytt läge då ett triangelspår är inlagt i den nationella infrastrukturplanen och då gäller det att vi får det lagt på ett sådant vis så att vi kan öppna upp nya industriområde i anslutning till detta för att ge företagen bättre möjligheter att nyttja järnvägen.

2. Ja. Precis det vi beskriver här ovan.

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR