Verkställandet av planer har brister

Alvesta Artikeln publicerades

Alvesta kommun kritiseras när det gäller verkställande och efterlevnad av beslutade planer och program.

Kommunens revisorer har låtit granska verkställigheten eftersom det är ”av yttersta vikt för styrningen och ledningen av en politisk organisation” att fullmäktiges och nämndernas beslut verkställs, citatet hämtat från granskningsrapporten.
PwC Kommunal som gjort granskningen kommer fram till att styrelser och nämnder för det mesta har verkställt planer och program som beslutats åren 2011–2013. I rapporten står också att den dokumenterade uppföljningen av planer och program är bristfällig.
Ett antal planer och program har granskats. Granskarna har kommit fram till att placeringspolicyn för pensionsmedel liksom energi- och klimatstrategin har verkställts. Folkhälsopolicyn är verkställd till stor del.
IT-policyn och landsbygdsprogrammet är delvis verkställda, vilket kan bero på att ekonomiska medel saknas: – Vi noterar att möjligheterna att verkställda besluten är begränsade på grund av att policyn saknar en tillämpningshänvisning respektive programmet saknar avsatta medel för att kunna uppfylla dess mål, skriver PwC:s granskare.
Om landsbygdsprogrammet anser granskarna att det har många detaljerade mål som enligt beslut bör verkställas 2012–2016, men som ännu inte verkställts och inte heller kommer att genomföras enligt intervjuer. Det saknas dokumenterade uppföljningar av hur fullmäktiges beslut verkställs. Granskarna föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna upprättar dokumenterade rutiner för uppföljning
Kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson har bemött synpunkterna i en skrivelse. De föreslagna åtgärderna kommer att inkluderas i kommande arbete med att se över och ta fram rutiner för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut, skriver hon.