Föräldrars nej till droger 
betyder mycket för ungdomar

Debatt Artikeln publicerades
Livsstil Kronoberg ser med oro på nya undersökningar som visar att ungdomar inte tycker att det är så farligt att prova cannabis några gånger.
Foto: Julio Cortez
Livsstil Kronoberg ser med oro på nya undersökningar som visar att ungdomar inte tycker att det är så farligt att prova cannabis några gånger.

Den 20 april, i vissa kretsar känd som ”internationella cannabisdagen”, träffas ungdomar och unga vuxna för att röka cannabis samt locka nya användare. Vi i Livsstil Kronoberg vill istället uppmärksamma den här dagen genom att tydligt ta ställning mot cannabis.

I dagarna lanserar vi ett länsgemensamt material riktat till föräldrar, att användas på skolornas föräldramöten. Materialet handlar om ungdomar och cannabis, och om hur viktiga föräldrars inställning till droger är. Det kanske inte alltid känns så, men ungdomar bryr sig faktiskt om vad deras föräldrar säger.

I nätverket Livsstil Kronoberg är vi ett stort antal aktörer som arbetar mot samma mål: att antalet pojkar, flickor, unga kvinnor och män som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol successivt ska minska. Vi vet vilka skador dessa preparat kan orsaka. Nästan alla (90 procent) som börjar röka eller snusa gör det innan de fyllt 18 år. Att i ung ålder börja dricka alkohol eller bruka tobak ökar också risken för att testa narkotika. Cannabis, som är den vanligaste drogen i Sverige, är beroendeframkallande och kan leda till sämre minne och koncentrations- och inlärningsförmåga. Cannabisbruk innebär också en högre risk för sociala skador, psykotiska sjukdomar, luftvägssjukdomar och permanent påverkan av de kognitiva förmågorna. Polis och sjukvård ser även risker med att cannabis används tillsammans med andra preparat, exempelvis narkotikaklassade smärtstillande läkemedel.

Både i länet och nationellt har tobaksrökningen och alkoholkonsumtionen kraftigt minskat bland unga sedan början av 2000-talet. Narkotikaanvändningen har hållit sig på en relativt stabil nivå. Nu förs dock en liberaliseringsdiskussion. Vi ser med oro på resultatet i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport om skolelevers drogvanor, som visar att allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger.

Även om de flesta högstadieelever säger nej till både alkohol, tobak och narkotika är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka utan fortsätter det förebyggande arbetet tillsammans. I den senaste enkäten som gäller barn och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronoberg uppgav en tredjedel av pojkarna och en fjärdedel av flickorna på gymnasiet, att de har haft möjlighet att prova narkotika. Tillgängligheten är alltså hög. Att erbjuda kunskapshöjande insatser till föräldrar och andra vuxna som möter ungdomar i sin yrkesroll är en viktig del i det förebyggande arbetet. Du som vuxen spelar roll!

Ur ett jämställdhetsperspektiv behöver vi också lyfta varför flickorna i länet inte syns i lika stor utsträckning som pojkar när det gäller hjälp och behandling av narkotikabruk.

Vi i Livsstil Kronoberg kommer att hålla fast vid vår målbild, och fortsätta att samverka kring gemensamma insatser. Vi vet att kommunernas tillsyn, föräldrars restriktiva inställning och skolans förebyggande arbete är viktiga delar i detta arbete. Vi vet vilket lidande ett missbruk innebär för de drabbade och deras familjer, och vilka oerhörda kostnader det medför för samhället. Vi är många som kan hjälpa barn och unga att välja bort tillfälliga kemiska ”lösningar” och hjälpa dem i att hitta andra alternativ och möjligheter för att lyckas och må bra.

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp

Ingrid Burman, landshövding

Martin Myrskog, regiondirektör

Patrik Oldin
g, polisområdeschef