Gemensam plattform för bättre utveckling

Replik Artikeln publicerades

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på debattartiklarna i Smålandsposten där lärare kritiserar lärplattformen, IST Lärande, som finns på kommunens skolor.

Växjö kommuns utbildningsförvaltning fortsätter debatten om kommunens gemensamma lärplattform.
Foto: Gorm Kallestad/TT
Växjö kommuns utbildningsförvaltning fortsätter debatten om kommunens gemensamma lärplattform.

Vi har under cirka ett års tid arbetat med att införa en gemensam webbaserad plattform för lärande. De funktioner som systemet har är efterfrågade av lärare i Växjö kommun och har tagits fram genom en behovsanalys. Lärplattformen ska ses som möjligheter och komplement till befintliga verktyg och arbetssätt som redan finns på våra skolor.

Lärplattformen samlar olika funktioner och verktyg för att skapa en helhet kring elevernas lärande och utveckling. Plattformen möjliggör för lärare att planera och dokumentera sin undervisning utifrån målen i läroplanen samt att tillgängliggöra valda delar av undervisningen digitalt för vårdnadshavare och elever för att öka möjligheten till delaktighet. Vårdnadshavare kan inför till exempel utvecklingssamtal följa sitt barns utveckling och lärande digitalt.

Den kritik som riktas mot att lärplattformen inte harmonierar med våra styrdokument instämmer vi inte i då det till exempel i de allmänna råden för bedömning och betygsättning i gymnasieskolan står att vid utvecklingssamtalen så skall eleven och vårdnadshavaren få information om kunskapsutvecklingen i förhållande till syfte, mål och kunskapskrav. Lärplattformen stödjer även skolorna i att säkerställa att kunskap om eleverna och deras utbildning inte går förlorad vid sjukdomsfall, lärarbyten eller skolbyten.

För att läraren ska kunna följa upp och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen vara integrerad i undervisningen. Läraren ska fortfarande tolka och förklara mål och krav samt fortlöpande ge återkoppling på vad eleven har utvecklat och behöver utveckla i förhållande till kunskapskraven allt enligt våra styrdokument.

Vi inför en gemensam lärplattform för att lärare ska få bättre möjligheter att digitalt planera, bedöma och återkoppla hur det går för eleven i skolan allt i syfte att eleven utvecklas från nyfiken kreativ ettåring till kunnig och engagerad 20-åring som är utrustad för ett vuxet liv, såväl för vidare studier, i yrkeslivet som i samhället i övrigt.

Camilla Holmqvist, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Anders Elingfors, verksamhetschef utbildningsförvaltningen