Politiskt samförstånd för en stärkt vård

Debatt Artikeln publicerades

Primärvården ska stärkas för en vård närmare kronobergaren. Ett mer hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet behövs, skriver Michael Öberg (MP), ordf. arbetsgrupp Framtidens Primärvård.

Michael Öberg (MP) skriver om Region Kronobergs planer för att stärka primärvården i regionen.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Michael Öberg (MP) skriver om Region Kronobergs planer för att stärka primärvården i regionen.

En politisk arbetsgrupp med representanter från samtliga partier i Region Kronoberg har sedan ett år tillbaka arbetat med frågan hur primärvården kan stärkas i länet. Snart kommer arbetsgruppen att presentera förslag på en gemensam riktning.

Inom vården krävs ett paradigmskifte för den nära vården och mycket tar avstamp i den nationella utredningen Samordnad god och nära vård som leds av Anna Nergårdh. Planen är att primärvården ska stärkas för en vård närmare kronobergaren. Ett mer hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet behövs. Primärvården ska utgöra navet i den nära vården.

Arbetsgruppen har tagit till sig den så kallade Borgholmsmodellen efter sammankomst med bland annat läkaren Åke Åkesson om hur man gått tillväga i Landstinget Kalmar. Borgholmsmodellen har gett oss kunskap och inspiration om hur vi kan ge förutsättningar till primärvården och vårdcentralerna i Region Kronoberg. Företrädare från vården har också varit delaktiga via särskilda konferenser. Nämner några av arbetsgruppens förslag som bygger på följande:

• Byråkratiseringen är ett betydande och digert dilemma som kommer lyftas fram och tas på allvar genom att föreslå att Region Kronoberg får en mer ändamålsenlig administrativ organisationsbyggnad som möjliggör för en tillitsbaserad styrning. Det betyder ökad tillit till vårdprofessionell personal.

• En samordnad god och jämlik vård nära patienten förutsätter att primärvården utgör navet. Därför kommer arbetsgruppen föreslå att Äldrehälsa Kronoberg utgår från primärvården. Tydligare för en mobil nära vård som samverkar mellan kommun, primärvård och slutenvård. Tillgänglighet och kontinuitet är prioriterat och resultatet ger mer effektiv vård med hög kvalitet. Det kan utvecklas till fler grupper för att kunna säkerställa en förbättrad vård.

• Vårdvalet ska bli ett tydligt hälsoval. Arbetsgruppen föreslår att vårdvalsmodellen utvecklas för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Därför behövs en långsiktig och stabil ersättningsmodell inom Vårdval primärvård som stöder förslagen för en stärkt nära vård.

• Nya arbetssätt och lärande exempel ska premieras. Arbetsgruppen föreslår att vårdcentraler premieras som tar egna initiativ till hälsofrämjande och förebyggande lösningar för sina listade patienter och i synnerhet de med störst behov. Här har Borgholmsmodellen lärt oss vikten att se behoven hos de vi är till för och efter det anpassa framgångsrika arbetssätt på varje vårdcentral. Det behövs också nya arbetsmetoder för behandling av till exempel psykisk ohälsa. Redan idag har vi vårdcentraler i länet som arbetar aktivt med integrerad beteendehälsa.

Därtill ger digitaliseringen oanade möjligheter för att flytta vård närmare kronobergaren.

Hälso- och sjukvården står inför rejäla utmaningar att modernisera vården, vilket kräver mod och en bred politisk överenskommelse kring framtidens nära och jämlika vård. Redan den förstärkta vårdgarantin som kommer bli verklighet nästa år kräver en stark primärvård.

Michael Öberg (MP), ordf. arbetsgrupp Framtidens Primärvård, Region Kronoberg