Situationen hoppfull för handeln i Växjö centrum

Insändare Artikeln publicerades
Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade an bidra till ökad handel i centrum , menar Valter Jeppsson.
Foto: Gorm Kallestad
Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade an bidra till ökad handel i centrum , menar Valter Jeppsson.

Nästan dagligen kan vi läsa om butiker som läggs ner i Växjö centrum. Orsaken påstås bero på sviktande kundunderlag, parkeringssituationen och begränsad framkomlighet på grund av alla grävningsarbeten i gator och vägar samt pågående nyproduktion.

Kundunderlaget borde butiksägarna inte klaga på. Under en femårsperiod har byggts och kommer att färdigställas cirka 1 000 nya lägenheter inom Växjös centrumkärna. Parkeringen är besvärlig, mycket beroende på gällande parkeringsnorm på 0,5 bilplatser per lägenhet. Då många familjer har två bilar så blir resultatet att gatorna måste tas i bruk för parkering. Här kommer förhoppningsvis en reviderad p-norm, som nu är på gång, att rätta till situationen.

Det som inger hopp är att ett nytt stadsutvecklingsprojekt, en ny vision för Växjö centrum, ska tas fram i vår tillsammans med Växjö Citysamverkan, fastighetsägarna och butiksinnehavarna.

Arbetet ska utmynna i en Tillgänglighetsvägledning för Växjö centrum. Trots lagstiftning från år 2001 avseende den fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder finns stora brister både i gatumiljön och i möjligheten att besöka butiker och näringsställen, publika lokaler i centrum.

Detta har påtalats under många år från oppositionen och från samverkansråden för funktionsnedsättningsrörelserna och pensionärsorganisationerna. Byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet, har inte lagt ner något större arbete på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder trots att nämnden gått med miljoner i överskott de senaste åren.

Enkelt avhjälpta hinder kan vara att ersätta ett eller två trappsteg med en ramp, att förse tunga entrédörrar med automatisk dörröppnare, att montera ledstänger och kontrast-markeringar i trappor och ramper. I en butik kan det bestå i att skapa en struktur som gör det enklare att hitta, tydlig skyltning, bländfri belysning, ledstråk på golvet, käpphållare vid kassan och någon provhytt med måtten 2x2 meter. Svensk handel har tagit fram en bra broschyr kring detta, Butik för alla.

”Kostnaderna för dessa åtgärder är ganska måttliga. Vi får en miljö som även är bra för mammor och en och annan pappa med barnvagn.”

Kostnaderna för dessa åtgärder är ganska måttliga. Vi får en miljö som även är bra för mammor och en och annan pappa med barnvagn. Butiksinnehavare, läs och begrunda det John Curovac skrev i sin debattartikel förra veckan; Fyra väggar räcker inte. Det gäller att erbjuda kunden det kunden vill ha. Denna nya Vision för Växjö centrum kommer att tilltala alla och bli något för andra kommuner att ta efter.

Valter Jeppsson