Utveckla kommunens småskaliga energi

Debatt Artikeln publicerades

Blågröna i Växjö vill utveckla kommunens småskaliga förnybara energi, skriver Cheryl Jones Fur (MP), Sofia Stynsberg (M), Anna Tenje (M).

”Växjö i egenskap av Europas grönaste stad ska fortsätta vara en proaktiv ledstjärna i miljö- och hållbarhetsarbetet”, skriver Blågröna Växjö.
Foto: Filip Sjöfors
”Växjö i egenskap av Europas grönaste stad ska fortsätta vara en proaktiv ledstjärna i miljö- och hållbarhetsarbetet”, skriver Blågröna Växjö.

Växjö kommuns miljö- och klimatarbete har en bakgrund och styrka i att med breda politiska överenskommelser ständigt utveckla miljöarbetet för att ligga i absolut framkant.

Det som började med sjöreningsinsatser, handlar idag om så mycket mer. Det tydliggörs i det initiativ som Blågröna Växjö tog till att skapa vår egna lokala Agenda 2030. Resultatet kommer att presenteras till hösten 2019 i form av ett nytt hållbarhetsprogram.

De 17 olika globala målen inom ramen för Agenda 2030 är komplexa och hänger ihop. Flera små kugghjul i ett fantastiskt urverk som inte fungerar utan varandra. Vi måste hela tiden finjustera, förnya och ompröva våra verksamheter för att bli effektivare på att ta tillvara på de resurser vi har och därigenom minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Växjö kommuns miljöprogram tydliggör vårt mål om att elproduktion från sol, vind och vatten ska vara minst 4 500 MWh senast år 2020. Vår målbild för 2030 är att all värme, el, kyla och drivmedel ska produceras från förnybara energikällor och att det ska finnas en stor drivmedelsproduktion i Växjö. Ett fossilbränslefritt Växjö kräver att vi tittar på utvecklingspotentialen i biogasproduktion och att vi har en effektiv vattenkraft som tar hänsyn till vattenreglering och den biologiska mångfalden.

Förra året tillkom nya nationella regler för vattenkraft, varpå frågan om vattenkraftens placering i kommunkoncernen nu återaktualiseras. Mycket av Växjös framgångsrika miljöarbete har gjorts kring våra vattenmiljöer. Vattenreglering och naturvårdande insatser vid våra vattendrag ska fortsätta vara prioriterad när vi säkerställa en effektiv hantering av vattenkraft i kommunkoncernen.

De tekniska lösningarna är under ständig utveckling, samtidigt som de juridiska förutsättningarna på energimarknaden på senare år har förändrats. Därför bör en ny prövning av hur biogasproduktionen och vattenkraften hanteras inom kommunen göras för att vi fortsatt ska kunna ligga i framkant. Framställning av värme och energi från restprodukter är två fortsatt viktiga utvecklingsområden, där vi har stor möjlighet att påverka och minska kommunens totala miljöpåverkan.

I sammanhanget är det viktigt att belysa biogasproduktionens storhet i att förvandla organiskt avfall till en tydlig miljövänlig energiresurs. Inom processen kan det vara stora samordnings- och kvalitetsvinster, om delar av den kommunala verksamheten flyttas över från Tekniska förvaltningen till Växjö energi AB (Veab).

Därför vill vi utreda förutsättningarna för att flytta över biogasverksamheten och vattenkraft från tekniska nämnden till Veab. Samtidigt som vi utreder samlokaliseringen av energi och drivmedelsproduktion under Veab, vill vi vara proaktiva och utreda huruvida biogasproduktionen ska riktas om från nuvarande inriktning på drivmedel mot exempelvis energi eller vätgas för att ligga i framkant och möte en förändrad efterfrågan.

Utvecklingen av både stor- och småskalig förnybar energi i Växjö ska naturligtvis ta avstamp utifrån Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsarbete. De ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna ska alltid ses i ett långsiktigt perspektiv. Växjö i egenskap av Europas grönaste stad ska fortsätta vara en proaktiv ledstjärna i miljö- och hållbarhetsarbetet och kontinuerligt testa nya metoder för att i ett tidigt skede möta framtidens efterfrågan på en hållbar energiförsörjning.

För Blågröna Växjö, Cheryl Jones Fur (MP), Sofia Stynsberg (M), Anna Tenje (M)