Vad händer på Kulturkullen?

Insändare Artikeln publicerades

Förslag till ny detaljplan för Växjö 8:30 m.fl. presenterades vid ett samrådsmöte den 23 maj 2019 i konserthuset till vilket de närmast berörda var inbjudna.

Bild över område sex från Växjö kommuns samrådshandling över detaljplan 8:30 m.fl.
Foto: Växjö kommun
Bild över område sex från Växjö kommuns samrådshandling över detaljplan 8:30 m.fl.

Ett antal inblandade tjänstemän och konsulter var närvarande.

Mötet leddes av stadsarkitekt Henrik Wibroe och projektledare Djana Micanovic.

Enligt lagen är en detaljplan en juridiskt bindande handling. Den styrs av Plan och Bygglagen.

Enligt tillgängligt underlag avser det presenterade förslaget medge att, ”marken får en flexibel/fri användning som är underordnad till vad bebyggelse och området tål” samt att detta bland annat förutsätter att ”det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen”.

Som boende på Västergatan 18 D kommer jag här att endast ha synpunkter gällande område sex i planen. Detta område omfattar parkeringsytan med gator och andra ytor söder om Ringsbergsskolan och i anslutning till Västergatan.

Av planförslaget framgår att i detta område planeras omfattande byggverksamhet. Ett underjordiskt garage med plats för cirka 100 bilar samt uppförande av en fem våningar hög byggnad med ett mindre torg.

All kommunikation till och från såväl garage som byggnad avses bli via Västergatan och den trånga förbindelsen mellan befintlig byggnation och den tilltänkta. Ett underjordiskt garage av denna storleksordning betyder i detta fall omfattande bergsprängning, kanske 1000-tals kubikmeter vilket skulle innebära mycket stora olägenheter för alla närboende. Härtill kommer byggandet av femvåningshuset.

Bortsett från dessa mycket pressande störningar under byggperioden kommer stora bestående störningar i form av förlorad utsikt, tillkommande trafik och andra ljudstörningar att mycket försämra miljön och boendet i närområdet.

Att ytterligare trafikbelasta den vackra Västergatan norr om Norra Esplanaden synes också vara en högst tvivelaktig följdverkan med tanke på dess funktion som skolväg.

Nej! Bygg inte detta underjordiska garage och inte detta stora hus. Gör i stället området till en välkomnande entré med inbjudande attraktioner till exempel någon fin vattenkomposition, konstnärlig utsmyckning med mera.

Att från centrala Växjö, promenerande eller cyklande via Västergatan, komma in i detta område skulle vara ett verkligt lyft som gav heder åt Växjös gröna ambition.

Bengt Qvistgaard