Vanlig missuppfattning av Hyresgästföreningen

Debatt Artikeln publicerades

Att förhandlingarna mellan Växjöbostäder och Hyresgästföreningen ofta strandar beror på att Hyresgästföreningen under många år har vägrat att tillmötesgå rimliga krav på hyreshöjning, skriver Catharina Winberg (M).

Catharina Winberg (M) svarar på Hyresgästföreningens debattartikel från den 5 januari om Växjöbostäders förslag på hyreshöjning.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Catharina Winberg (M) svarar på Hyresgästföreningens debattartikel från den 5 januari om Växjöbostäders förslag på hyreshöjning.

Hyresgästföreningen genom Björn Johansson sällar sig, i en debattartikel den 5 januari, till en vanlig missuppfattning att ett hyresföretags vinst har ett direkt samband med den hyra en hyresgäst ska betala. Således skulle hyresgäster som hyr sin bostad av ett företag med hög soliditet och god ekonomi betala mindre i hyra än den som hyr av till exempel ett nystartat företag. Är det Hyresgästföreningens åsikt att detta synsätt ska vara applicerbart i andra sammanhang också?

Både Växjöbostäder och Vidingehem är så kallade allmännyttiga bostadsföretag och lyder under allvillagen där utdelning och vinstöverföring är strikt reglerade. När den nya allvillagen började gälla (2011) stipulerades att allmännyttiga bostadsföretag ska bedriva sin verksamhet med affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den ändrade synen på verksamheten gjordes för att försöka möta EU:s regelverk om konkurrens.

Konkurrenslagstiftningen förbjuder all statlig eller kommunal inblandning som kan påverka en marknad. Således även en hyresmarknad. Huruvida denna lydelse är tillräcklig för att allmännyttiga företag med bruksvärdeshyror ska få finnas kvar är ännu inte prövad. Otvivelaktigt är det dock så att ett bostadsföretag som inte förhandlar om hyror utifrån affärsmässiga principer bryter mot EU-lagstiftningen.

Inom EU är det tillåtet för ett statligt organ att erbjuda medborgare i socialt utsatta grupper subventionerade bostäder. Detta kallas social housing. I Sverige har vi valt andra insatser för de som behöver stöd. Enligt Hyresgästföreningens synsätt och framförda önskemål skulle i så fall åtminstone hälften av Sveriges hyresgäster bo i någon slags social housing. Sådana modeller har prövats med mindre framgång av några länder i öst.

Vidare hävdar Björn Johansson i sin debattartikel att ett allmännyttigt bostadsföretag har ett ansvar för att kommunens invånare har någonstans att bo. Detta är ytterligare en bekväm tillrättaläggning av lagar och dess innebörd. Kommunen har en skyldighet att främja bostadsförsörjningen och planlägga den. Det finns dock ingenting som säger att det är en kommuns ansvar att tillhandahålla bostäder.

Att förhandlingarna mellan Växjöbostäder och Hyresgästföreningen ofta strandar beror på att Hyresgästföreningen under många år har vägrat att tillmötesgå rimliga krav på hyreshöjning och nu ser vi resultatet. Växjöbostäders hyror ligger alldeles för lågt om man jämför med andra allmännyttiga bostadsföretag i sydöstra Sverige. Och om inte hyresgästerna betalar vad boendet egentligen är värt då subventionerar Växjöbostäder hyresgästerna och det är ju inte tillåtet. Då blir det i praktiken alla Växjöbor som betalar för några.

För att ha en stark och långsiktig hyresmarknad måste de boende betala vad deras lägenhet är värd, åtminstone bruksvärdeshyra. Och tyvärr har vi inte ens nått dit i Växjö.

Catharina Winberg (M), styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB