En effektiv vård kräver en effektiv administration

Else-Marie Banner ,
Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg, menar att antalet medicinska sekreterare måste bli fler.
Foto:privat
Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg, menar att antalet medicinska sekreterare måste bli fler.

Administrationen i Region Kronoberg debatteras just nu och budskapet från vissa politiker är att antalet administratörer har ökat kraftigt och att administrationen ska ses över när Hälso- och sjukvården ska spara.

I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma att det är de medicinska sekreterarna som utför huvudparten av den patientnära vårdadministrationen och denna yrkesgrupp har inte ökat i antal, tvärtom.

Vision organiserar de flesta av de medicinska sekreterarna och minskningen av denna yrkesgrupp började redan när vårt journaldatasystem Cosmic breddinfördes 2005. Då var synen att administrationen skulle minska i och med datoriseringen och den skulle till större del skötas av vårdgivarna själva. Att det inte blev så är alla vi som jobbar inom vården högst medvetna om i dag. Antalet medicinska sekreterare minskades med ett stort antal tjänster. Utbildningen till medicinsk sekreterare lades ner och under många år utbildades inte en enda medicinsk sekreterare i länet, vilket vi ser konsekvenserna av i dag. Det är mycket svårt att rekrytera till de vakanta tjänster som finns och pensionsavgångarna är stora under många år framöver.

Under åren 2008–2017 har antalet medicinska sekreterare ytterligare minskat med 35 tillsvidareanställningar, detta samtidigt som antalet läkare och sjuksköterskor har ökat, liksom dokumentationskraven i vården. Vårdadministrationen är en del i vårdkedjan och ska följa patientens väg genom hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt. Vision anser att det är kostnadseffektivt att se över hur och av vem vårdadministrationen utförs. Utförs den av rätt profession med rätt kompetens? I en undersökning som Vision har gjort svarar nästan hälften av de medicinska sekreterarna att det på den egna arbetsplatsen finns andra yrkesgrupper som utför administration som den medicinska sekreteraren normalt skulle ha utfört. De medicinska sekreterarna är en värdefull resurs i arbetet med att säkerställa kvaliteten i vården och att inte nyttja deras kompetens är slöseri med resurser.

Vården står inför stora utmaningar. Stängda vårdplatser och personal som sjukskrivs på grund av stress har på många håll blivit vardag. Vision anser att det går för långsamt och för osystematiskt att överföra arbetsuppgifter mellan vårdens professioner, trots de stora möjligheterna till ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad kostnadseffektivitet. De medicinska sekreterarna skulle kunna ta över en hel del arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal, men det kräver nya arbetssätt, att vi vågar bryta traditioner och vanor och att antalet medicinska sekreterare blir fler, inte färre.