Inget behov av förskoleplatser

Lars-Olof Petersson (S)

De senaste månaderna har vi i lokalmedia kunnat läsa att Svenska kyrkan i Vislanda vill öppna en förskola i Vislanda. Som ordförande i utbildningsnämnden har jag att hantera denna fråga.

Ärendet ska behandlas på nämndsmöte den 13 juni och fram till dess har förvaltningen på sig att ta fram underlag för beslut. Dock, utan att föregripa tjänstemännens arbete ser jag idag inget behov av ytterligare förskoleplatser i Vislanda. De behov som finns och som vi kan se framåt i tiden ryms inom den kommunala förskoleverksamheten i Vislanda. Vid en eventuell nyetablering av förskoleverksamhet i Vislanda har vi i nämnden alltså en övertalighet att hantera. Inkomstbortfallet beräknas till 1,6 miljoner och det motsvarar uppskattningsvis 3-4 heltidstjänster.

För övrigt konstaterar jag att frågan om konfessionella förskolor och skolor idag är ett flitigt ämne för diskussion. Jag liksom en överväldigande majoritet i mitt parti är motståndare till konfessionella förskolor och skolor. Även Liberalerna har offentligt uttryckt att de vill ha stopp för nya konfessionella skolor.

Förespråkare till konfessionella skolor hävdar den i svensk lag införlivade Europakonventionen som stadgar alla människors rätt till religionsfrihet.

Denna inställning kan snart kompliceras då vi kan förvänta oss att FN:s Barnkonvention införlivas i svensk lagstiftning. Det skulle innebära att barnens rättighet stärks påtagligt.

Barnkonventionens artikel 14 säger:

Konventionsstaterna ska respektera barnens rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Denna textformulering stärker barnets rätt att gå i förskola och skola utan religiös påverkan.

Det är ovanstående fakta och svensk lag vi i Utbildningsnämnden har att rätta oss efter när vi den 13 juni ska pröva den ansökan som inkommit om att starta religiös friförskola i Vislanda.