Krafttag för kompetensförsörjning

Monica Haider (S)/Anna Fransson (S) ,
Foto:Hilda Frankki

Idag, den 13 juli, kommer antagningsbeskedet till studier vid högskola och universitet med start i höst. För de som sökt är det ett beslut som med största sannolikhet kommer att prägla resten av deras liv. Och deras beslut sätter också prägel på samhället i stort.

Aldrig förr har så många människor bott i Sverige. De senaste årens stora befolkningsökning är mycket positiv, men den medför också vissa utmaningar, framförallt inom offentlig sektor. För att möta de ökade behov av personal som uppstår till följd av befolkningsökningen behöver fler välja välfärdsyrken. Kompetensförsörjning är nyckeln till att förstärka och förbättra vård, skola och omsorg.

Socialdemokraterna arbetar nationellt, regionalt och kommunalt med att ta fram förslag och strategier för förbättrad kompetensförsörjning. En mycket aktuell fråga i Kronoberg är bristen på sjuksköterskor. Trots att tillgången på sjuksköterskor har ökat under senare år ger den stora befolkningsökningen upphov till ökad efterfrågan, särskilt inom vissa specialiteter.

Glädjande är att Linnéuniversitetet till hösten kommer att utöka sjuksköterskeutbildningen från 60 till 80 platser. Med Region Kronobergs och Ljungby kommuns hjälp lokaliseras 15 av dessa platser till Ljungby.

Tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor är en viktig faktor för att bättre möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård. Regeringen har därför infört en särskild professionsmiljard som syftar just till att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning inom vården. 300 miljoner kronor av professionsmiljarden har öronmärkts för att ge fler sjuksköterskor bättre möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska. Pengarna ska möjliggöra för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner som exempelvis delvis eller full lön under studierna.

Regeringen har även gjort satsningar på utbildningar på yrkeshögskola, så kallade YH-utbildningar. I Kronoberg finns bland annat möjlighet att läsa till medicinsk sekreterare, tandsköterska och för undersköterskor att gå specialistutbildning.

Vi behöver vara fler som arbetar och trivs i välfärdsyrken. Tillsammans bygger vi en stark välfärd.