S vill ha en rättssäker och jämlik LSS

Monica Haider (S) ,

Den senaste tiden har jag, precis som alla andra, hört nyheter om att allt färre beviljas assistansersättning.

Anledningen till detta är ett par domar som har skapat en ny praxis för Försäkringskassan om hur rätten till statlig assistansersättning ska tillämpas. Det är självklart inte okej - den lagstadgade rätten till assistens har inte förändrats och regeringen har heller inte fattat några beslut om nedskärning av timmar. Alla som har behov av stöd och service har fortsatt rätt till det genom den lagstiftning som vi har i Sverige. Den utveckling som regeringen velat bryta är att bolag eller oseriösa aktörer inte ska kunna ta ut övervinster eller använda skattemedel till annat än till stöd för brukarna - de som medlen är till för.

Rätten till assistens är alltså oförändrad, Gunnar Nordmark (Smålandsposten 2017-06-02), och det finns ingenting i det nuvarande regleringsbrevet om att minska antalet timmar. Tvärtom vill Socialdemokraterna och den socialdemokratiskt ledda regeringen förbättra LSS och se till att den är lika för alla. Rättssäkerhet och jämlikhet är även fortsättningsvis målet, ingen som behöver stöd ska falla mellan stolarna.

Arbetet med att förbättra lagstiftningen pågår och regeringen är redo att vidta ytterligare åtgärder. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla - det är vi socialdemokrater eniga om.