Sjukvården ska fördelas efter behov

Debatt Artikeln publicerades

Riksdagen har på regeringens initiativ beslutat att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård successivt ska höjas till och med det år man fyller 23.

Det betyder att de som är födda 1996 och senare får fri tandvård till och med 23 års ålder medan de som är födda 1995 och tidigare bara har fri tandvård till och med det år de fyller 19.

Detta är åldersdiskriminering och rimmar dåligt med regeringens ambition om jämlik vård. Att ha avgiftsfri vård för barn kan motiveras av att hälsan inte ska påverkas av föräldrarnas ekonomi, men 22-åringar är vuxna och har ett ansvar för sin försörjning och sin hälsa lika väl som 45 eller 67-åringar.

Att ge den ena åldersgruppen förmåner men inte den andra är knappast jämlikt. Det kan inte motiveras av olika betalningsförmåga eftersom betalningsförmågan är individuell och inte är kopplad till ålder.

En förmodligen oväntad effekt av reformen är dessutom att även till exempel gäststudenter kommer att omfattas av fri tandvård. Något som redan visat sig belasta ekonomin för folktandvården. I vanlig ordning skickar staten med ett bidrag i samband med reformens införande, men inte någon full kostnadstäckning.

Moderaterna anser att resurser inom sjukvården ska fördelas efter behov och inte efter patienternas ålder, men det anser tydligen inte alla partier.

Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande
 Hälso- och sjukvårdsnämnden