Skapa ett nytt hemvärn i Sveriges alla kommuner

Jan Hyltén-Cavallius, Lars O Nordmark
Jan Hyltén-Cavallius och Lars O Nordmark tycker det vore bra att skapa ett nytt hemvärn i varje kommun.
Foto:PONTUS LUNDAHL/TT
Jan Hyltén-Cavallius och Lars O Nordmark tycker det vore bra att skapa ett nytt hemvärn i varje kommun.

Efter det kalla krigets slut avvecklades det civila försvaret nästan helt. Nu saknas en trovärdig organisation och struktur för att hantera dagens hot.

Det moderna samhället är sårbart på ett nytt sätt. Icke militära och militära angreppsformer blandas. Angreppen kan ske dolt och på distans. Sverige måste därför bygga upp ett nytt och modernt civil-militärt försvar. Varför inte med det vackraste civil-militära ord som finns; hemvärn.

Statsmakterna har beslutat om målen för vår säkerhet och för det civila försvaret. De är att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter. Det civila försvaret har också som mål att stödja det militära försvaret.

Polisen och försvarsmakten måste kunna samordnas bättre redan i fredstid i samband med terrorism, större katastrofer och sabotage. En lokal polis bör organiseras, som kan underställas behövande lokala och regionala myndigheter. Men ännu bättre vore att skapa ett nytt ”hemvärn” i varje kommun. Ett försvar i varje kommun i landet, på 290 platser i vårt avlånga land. Det skulle, tillsammans med ett reorganiserat invasionsförsvar med insatsförsvaret som grund, bli en mycket uthålligare och motståndskraftigare försvarsorganisation än det nuvarande insatsförsvaret.

En ledningsorganisation liknande den som fanns under kalla kriget måste reorganiseras på central, regional och lokal nivå. Den måste samverka och samövas både under fred och beredskap. Dagens tekniska hjälpmedel ska utnyttjas för att öka snabbhet och säkerhet i bedömningar och åtgärder. Militära förband, hemvärn, frivilligorganisationer och polis ska kunna underställas dessa ledningsorgan.

Ledningsorgan på alla nivåer måste kunna samverka och vid behov leda civila organisationer och militära förband. Den beredskapslagring som fanns under kalla kriget har avskaffats. Dagens samhälle är mer beroende än någonsin av import av basala förnödenheter. Olja, livsmedel, viktiga förnödenheter för industrin, blir bristvaror efter en kort tid.

Vår försörjning av livsnödvändiga förnödenheter som fanns under kalla kriget och andra resurser som krävs för mänskligt liv som vatten, livsmedel, drivmedel samt elnät, byggnation och kommunikation mm ska säkerställas med hänsyn till den aktuella situationen. I detta ligger också ett medborgaransvar. Var och en bör säkerställa tillgång på vissa nödvändiga förnödenheter så att man klarar några dygns elavbrott.

Sjukvård, brandkårer och räddningstjänst måste stärkas så att regionala resurser kan samlas vid stora och allvarliga skador. Effekter av brand, torka, sabotage och terrorism ska kunna hanteras varhelst de drabbar landet.