Värdigt åldrande är en fråga för varje dag

Debatt Artikeln publicerades

Vi kristdemokrater kommer aldrig nedprioritera människor på grund av ålder eller minskad produktivitet. Livet har inget ”bäst-före-datum”, skriver Anna Zelvin (KD).

Vid val seglar frågor upp som ger ökat fokus på de äldre. Men för oss kristdemokrater räcker det inte att nämna de äldres situation vart fjärde år. Det finns allt för mycket arbete som återstår att göra för att äldre ska känna trygghet i att åldras.

I dag upplever allt för många äldre att de diskrimineras på grund av sin ålder. Det kan till exempel handla om deras kunskap och erfarenhet på arbetsmarknaden inte tas tillvara eller oacceptabla bemötanden och brist på respekt inför önskemål i den egna vardagen. Ingen människa ska behöva uppleva att det finns ett visst ”bäst-före-datum”, där den egna viljan, friheten och önskemålen nedprioriteras.

Vi kristdemokrater menar att de äldres ställning måste stärkas, deras åsikter och behov tas på allvar. Genom en utökad dialog och större lyhördhet för synpunkter från våra äldre kommer vi att kunna utveckla och forma ett bättre samhälle som blir mänskligare – för oss alla.

I dag gör många anhöriga insatser som är svåra att överblicka. Utan dessa vardagshjältar skulle situationen för de sjuka äldre vara svår och sjukvården än mer ansträngd. Tyvärr känner många anhöriga att de saknar det stöd som behövs för att klara av den utmanande situationen de befinner sig i. Därför ser vi kristdemokrater att anhörigstödet ytterligare måste utökas för också de som vårdar ska kunna få till en rimlig livssituation.

Det tål att upprepas att människor är olika och ett stelbent regelverk minkar förmågan att kunna bemöta människor utifrån sina individuella olikheter. Därför välkomnar vi större valfrihet kring hur en person vill använda sina beviljade timmar. Men vi vill också se ett införande av en så kallad ”värdighetsgaranti” inom hemtjänst och äldreomsorg. Denna garanti skulle visa vad de äldre och dess anhöriga ska kunna förvänta sig från vård och omsorgen. Den borde också kunna kompletteras med ett löfte om kompensation då kommunen inte skulle uppfylla den utlovade grundnivån.

Vi kristdemokrater vill också se över möjligheten att införa en äldreboendegaranti i Växjö kommun. Äldre och dess anhöriga ska inte behöva ägna kraft eller energi över att strida om ett tryggt och värdigt boende när krafterna och hälsan sviktar. Här är det också viktigt att vi ökar byggtakten för att få till att välkomna allt fler att flytta till trygghetsboenden.

Att få känna gemenskap är en djupt och viktig mänsklig faktor och inget som avtar med ålder. Meningsfulla aktiviteter är därför viktiga på våra särskilda boenden och vi kommer agera mot alla tendenser på nedskärning av äldres aktivering. I dag är ofrivillig ensamhet en av vår tid största folkhälsosjukdomar och därmed en av vår tids största utmaning. Vi vet att det sociala nätverket tunnas ut när människor åldras och många förvisas till ensamhet i sitt boende. Vi kristdemokrater har prioriterat denna fråga i Växjö kommuns budget genom den så kallade ”ensamhetsscreeningen” som kommer att beaktas av hemtjänst och särskilda boenden vid biståndshandläggningen. Allt för att kunna motverka social isolering och ofrivillig ensamhet.

Det är dags att äldrefrågor kommer högre upp på agendan. Vi kristdemokrater kommer aldrig nedprioritera människor på grund av ålder eller minskad produktivitet. Livet har inget ”bäst-före-datum”.

Anna Zelvin, Kristdemokraterna, andre viceordförande omsorgsnämnden Växjö