Vi ska fortsätta stärka personalen

Camilla Ymer (S)

Jag delar i grunden Margareta Schlees (M) tankar, som hon framför i en insändare i Smålandsposten den 12 maj, om politikernas ansvar för personalpolitiken.

Det är också med den inställningen Socialdemokraterna i Uppvidinge drivit just dessa frågor och vi ser allvarligt på att kommunen som arbetsgivare inte följt de rutiner och riktlinjer som fullmäktige och kommunstyrelsen fattat beslut om.

Socialdemokraterna har bland annat medverkat till att pilotprojekt kring sjukskrivningar (såsom sjuk-frisk) startats och vi har också försökt hitta former för hur vi kan utveckla friskvårdssubventionen så att fler anställda väljer att utnyttja den. Medarbetarundersökningen gav oss en hel del att ta tag i, bland annat speglar de försämrade resultaten inom området styrning och ledning inte bara hur man uppfattar sin närmaste chef utan detta faller även tillbaka på oss politiker. Vi har inte lyckats kommunicera våra målsättningar tillräckligt väl, vi har inte varit tillräckligt tydliga med vart vi vill och vi har också brustit i vår uppföljning.

För att råda bot på detta har kommunledningen sedan ungefär 1,5 år tillbaka arbetat med att få grundläggande riktlinjer och rutiner kända ute i verksamheten, samt få verktyg för uppföljning på plats. Ett omfattande arbete kring målstyrning har också påbörjats med syfte att få varje enskild medarbetare att känna sig delaktiga i vårt utvecklingsarbete. I dagsläget är det emellertid osäkert ifall vi under rådande omständigheter kan driva det vidare, eller tillfälligt måste pausa det arbetet.

Tyvärr flyttas nu medias och politikers fokus från det övergripande till det enskilda, men det är vår övertygelse att det grundläggande arbetet inte får avstanna. Vi måste hålla i den landvinning vi gjort inom detta område och fortsätta arbetet med att stärka vår personal. Oavsett befattning ska vi förse våra medarbetare med en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk. Kommunen ska erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutveckling. Sist men inte minst ska varenda en av våra medarbetare veta vad vi som arbetsgivare förväntar oss, men också vad han eller hon kan förvänta sig av oss.

I sin insändare ställer Margareta Schlee sedan frågor kring enskilda personalärenden. Jag tycker inte att det vore särskilt ansvarsfullt, eller etiskt riktigt, av mig att besvara dessa via Smålandspostens insändarsida och avstår därför från detta.

Jag är inte helt säker på att jag till fullo förstår vart det är Margareta Schlee vill komma med sin insändare, men utifrån vårt tidigare samarbete är jag övertygad om att Margareta Schlee vet att jag och Socialdemokraterna i Uppvidinge tar ansvar för de beslut vi medverkar till och också står för dem, även när de är obekväma.