Antiliberalt förbud mot hemskolning

Ledare Artikeln publicerades

Att hemskolning i praktiken förbjöds med den nya skollagen är pinsamt för alliansregeringen och Jan Björklund. Det är antiliberalt och skvallrar om religionsfobi.

Hemskolning, att barn undervisas i hemmet av föräldrarna i stället för att gå i skolan, har aktualiserats genom rättsfallet med en judisk-ortodox familj i Göteborg. Föräldrarna vill hemskola fyra döttrar, två instanser sade nej medan kammarrätten sade ja. Under våren ska Högsta förvaltningsrätten avgöra frågan.

Det var svårt att få hemskola barn i Sverige redan tidigare. Med den nya skollag som alliansregeringen införde 2010 är det i princip omöjligt, då det måste finnas ”synnerliga skäl” och beslutande myndigheter kräver ”en undervisning som är identisk” med skolundervisningen, i stället för att titta på vilka kunskaper och färdigheter som förmedlas (Magasinet Neo nr 4-2011).

Hängde det på kunskaperna talar mycket för hemskolning. I USA har forskning visat att hemundervisade elever når betydligt bättre studieresultat än barn som gått i skolan.

Men det svenska motståndet mot hemskolning handlar inte om kunskaper. Liberalerna (det är framförallt liberala politiker och opinionsbildare som försvarar skoltvånget) talar i stället om ”religiösa sekter” som vill "hålla sina barn borta från det öppna samhället”, och att skolan ger social kompetens och fostran till jämställdhet och demokratiska värderingar. Detta sammanfattas gärna med att barn inte är föräldrarnas ägodelar.

Nej, och barn är inte heller statens ägodelar. Så länge barn är omyndiga och i behov av vuxnas ledning är det inte staten – som svenska liberaler tycks anse – som har det yttersta ansvaret, utan föräldrarna (eller andra vårdnadshavare). Såväl Europakonventionen som FN:s barnkonvention slår fast föräldrarnas rätt och skyldighet att se till att barnet får lämplig utbildning.

Så varför är Sverige tillsammans med Tyskland västvärldens mest hemskolningsfientliga? Delvis kan det handla om arvet från makarna Myrdal och folkhemmets sociala ingenjörskonst; många tror fortfarande att staten ska skapa den nya, förbättrade människan. Ännu tyngre väger nog religionsfobin – i ett land där präster förbjuds att välsigna barn på skolavslutningen är det tabu att djupt religiösa föräldrar ska få sköta barnens utbildning.

Men om hemskolning var tillåten skulle elevernas kunskaper naturligtvis testas regelbundet. Då borde frågor om evolutionsteorin, universums ålder och hur barn blir till kunna avslöja och stoppa sekteristiskt indoktrinerande.

Få föräldrar i Sverige kan, vill och har de ekonomiska möjligheterna att hemundervisa sina barn. Men de som vill måste få möjligheten, så länge barnen utvecklar tillfredsställande kunskaper. Som den svenska skolan fungerar i dag kan det för övrigt finnas många andra bevekelsegrunder än religiösa för att välja hemskolning. Mobbning, understimulans, brist på särskilt stöd och fallande kunskapsnivåer är bara några exempel. Är liberalerna verkligen så nöjda med den svenska skolan att de vill fortsätta förvägra föräldrar som kan och vill att ge barnen ett alternativ?