Reglera svängdörrarna

Ledare Artikeln publicerades

Nej, det blir nog inget regeringsskifte i höst. Alliansen gynnas av regeringsfrågan - och av det faktum att ett parlamentariskt kaos hotar med SD som eventuell vågmästare.

Till detta kommer att Alliansregeringen har en mer trovärdig ekonomisk politik än den splittrade vänsteroppositionen. Det talar för att regeringen Reinfeldt kan sitta kvar.

Men om Alliansen mot alla odds förlorar valet ska statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga se sig om efter nya arbetsuppgifter. Lobbyfirmor, företag och intresseorganisationer gnuggar händerna. Som historikern Gunnar Wetterberg konstaterat har regeringskansliet alltid varit den dominerande plantskolan i Sverige där de unga och lovande får arbete.
Reglerna om omställningsstöd till anställda brukar alltid väcka känslor. Men ett större problem är övergångar från höga ämbeten i offentlig tjänst till vissa privata anställningar. Vi är ovana att diskutera hur förtroendet för det politiska systemet påverkas av övergångar mellan olika delar av den centrala zonen.

Det finns skyddsvallar i Sverige som begränsar möjligheter till otillbörligt inflytande för den som lämnat politikens toppjobb. Beslutsfattandet är kollektivt i regeringen. Ministerstyre är förbjudet. Dessutom är ju myndigheterna "självständiga" i sitt beslutsfattande. Det innebär att utomståendes möjligheter att påverka beslutsfattandet i enskilda fall är mycket begränsat. Till bilden hör också att den offentliga förvaltningen kännetecknas av en gamma stark ämbetsmannatradition. "Aldrig maktens dräng, alltid folkets tjänare", heter det. Rättschefen på ett departement understryker säkerligen att sekretessen inte försvinner när en tjänst avslutas.
Men ämbetsmannatraditionen utmanas också av en samtid med svagare identiteter och rörligare arbetsmarknad. Personer med politiska insikter är troféer för headhuntare. De för med sig kunskaper som de fått i rikets tjänst till en intresseorganisation eller ett företag.
Frågor om bindningar måste också diskuteras när högre ämbetsmän rekryteras från särintressen.

Alla har inte agerat lika rättrådigt som tidigare försvarsminister Sten Tolgfors. Det dröjde över ett år innan han tog ett jobb i det privata näringslivet. Försvarsindustrin rekryterar höga officerare och politiska tjänstemän - många från S-tiden. Tidigare näringsminister Björn Rosengren finns i MTG-gruppen. Göran Persson på JKL.
Det är uppenbart att någon form av karantänsregler behövs. En statsekreterare på lantbruksdepartementet kan inte börja på LRF månaden efter valet. Däremot kanske året senare.
Från allt fler håll kommer också kraven.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi tog ställning för karantänsregler i en uppmärksammad rapport. "Det är inte hur det är utan hur det uppfattas som är det viktiga" är en mening från Riksrevisionens Jan Landahl. Det är trovärdigheten för det politiska systemet och för myndigheterna som måste säkras. Utifrån vetskapen om förvaltningens allt viktigare roll är Landahls synpunkt viktig.
Häromdagen kom en ny uppmaning om lagreglering - denna gång från anrika Statskontoret.

I en internationell jämförelse visar sig den svenska offentliga sektorn fungera tämligen väl. Den är öppen och effektiv. Medborgarnas förtroende för myndigheterna är också jämförelsevis högt och de offentliga finanserna är starka. Upprepas gör också det faktum att den som varit i kontakt med sjukvården är mer nöjd än den som inte haft nöjet att uppsöka en vårdcentral.
Men när det gäller karantänsregler intar Sverige inte tätpositionen. Statskontoret understryker nödvändigheten av en reglering, liksom av att bisysslor tydligare redovisas. Det är dags att Sverige reglerar svängdörrarna på Rosenbad.

Martin Tunström