Seger för Tingsryd

Tingsryd Artikeln publicerades

Det har visat sig vara lönt att säga ifrån, kraftledningen genom kommunen stoppas.

Sedan 2014 har hotet om en kraftledning genom Tingsryd hängt över skogsägare i kommunen. Nu ser det ut som att själva ledningen inte kommer att göra det.

Energimarknadsmyndigheten (Ei) har granskat de två planerade sträckningarna som går genom Kalmar län och över Tingsryd och kommit fram till att Svenska Kraftnät inte levt upp till det som krävs för att kunna göra anspråk på de många fastighetsägarnas mark.

Detta är en seger för landsbygden. Även utanför storstäderna måste förutsägbarhet och rättssäkerhet prägla myndighetsutövning. Den ersättning som utlovats för att ta enskildas skog i anspråk har inte återspeglat detta.

Ei bekräftar också det som många berörda upplevt: att Svenska Kraftnät försökt forcera fram ledningen utan att öppna för dialog. I sitt avslag skriver man att det statliga affärsverket ”brustit i samrådsprocessen”. Det är ett värdefullt erkännande. Lokala politiker har enats över partigränser i sitt motstånd mot kraftledningen mycket på grund av denna högdragna förhandlingsstil.

Något av det värsta man kan göra mot en människa är att ignorera henne när hon har något att säga. Särskilt om man har makt över personen. I dagens Sverige är vi ovana vid att myndigheter och makthavare tar sig friheter med enskildas privata egendom. Det är något som vi förväntar oss att domstolar skall kunna reda ut och skydda oss från. På senare tid har det dock visat sig att just när det kommer till skog och skogsbruk så finns en rad faktorer som kan sammanfalla och leda till att markägare blir utan skälig kompensation när deras skog beläggs med brukandeförbud.

En kraftledning är dock något annat. De behövs för att säkra god och pålitlig elförsörjning, något som också är angeläget i vår del av landet. Därför hamnar nu beslutet om dragningen genom Tingsryds kommun hos regeringen som kan ta på sig uppgiften att förklara för alla drabbade skogsägare att kompensationen de erbjudits är skälig och att deras protester inte räknas. Det är svårt att se att regeringen inte skulle ta fasta på Ei:s bedömning om att detta skötts på ett mindre lyckat sätt utan använda detta tillfälle till att låta processen börja om. Förhoppningsvis med mer ödmjukhet och förståelse för boende i området. Regeringen har redan, efter förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna, visat sig angelägen om att förbättra rättsskyddet för skogsägare. En tydligt formulerad utredning skall presenteras nästa vår och landa i lagförslag som stärker enskilda på landsbygden mot ingrepp från myndigheter.

Elförsörjning och infrastruktur utvecklar vårt land men de som tvingas avstå från något de har rätt till för det gemensamma måste behandlas med respekt och kompenseras på ett rimligt sätt.