Sköna gröna kärnkraft

Ledare Artikeln publicerades
Kärnkraften bör utvecklas, inte avvecklas.
Foto: Forsmarks Kraftgrupp bildarkiv
Kärnkraften bör utvecklas, inte avvecklas.

Det finns EU-planer på att grönklassa kärnkraften, vilket dock stött på motstånd i Europaparlamentet. Förhoppningsvis leder Europaparlamentsvalet till att maktbalansen förändras till kärnkraftens fördel.

Kärnkraften har tjänat Sverige väl. Energin är neutral vad gäller växthusgaser, en klar fördel gentemot den kolkraft som nu används alltmer i Tyskland efter att landet förhastat bestämt sig för att snabbt fasa ut sin kärnkraft. Elproduktionen från kärnkraften är också pålitlig även när vädret är dåligt till skillnad från vind- och solkraft. Säkerhetsmässigt sett är det dessutom betydligt bättre att kunna nyttja el från inhemsk kärnkraft i stället för att förlita sig på rysk gas.

Att såväl Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna nu verkar för att rädda och utveckla den svenska kärnkraften är hedervärt. Att flera av deras EU-parlamentskandidater driver frågan under valrörelsen är också välkommet – det behövs lite rim och reson vad gäller kärnkraften även i EU-parlamentet. Precis som i den svenska riksdagen finns även där en ansenlig skara ledamöter med en föråldrad föreställning om kärnkraften som ett hot mot livet, universum och allting.

EU håller på att ta fram en så kallad taxonomi för gröna investeringar, alltså ett ramverk som fungerar som en miljömärkning av olika finansiella produkter. Produkter som uppfyller kraven skall kunna märkas som hållbara. Något som ställer till projektet är den inte obetydliga frågan om vad som egentligen kan klassas som hållbart, vilket föranlett mycken debatt i Europaparlamentet, som har att ta ställning till EU-kommissionens förslag.

Enligt det ursprungliga förslaget från kommissionen skall bland annat just kärnkraften grönklassas. Om så sker skulle det innebära att det kommer gå att utfärda gröna obligationer för byggande av ny kärnkraft. Det vore bra inte bara för Sverige utan hela Europa, där kolkraft och rysk gas annars är mycket vanligt.

Den tekniska expertgrupp som ligger bakom de tänkta kriterierna för vad som skall kunna definieras som hållbart har tagit med kärnkraften eftersom de tittat på vad för konsekvenser kärnkraften faktiskt har på klimatet.

Men förslaget har stött på patrull i EU-parlamentet. Tidigare i år hölls en omröstning i parlamentet för att ta ställning i frågan. Förslaget som sådant accepterades, men inte utan att de ängsliga ledamöterna först petade undan kärnkraften.

Resultatet i den omröstningen är dock inte det allena avgörande. Kommissionen har nu att ta fram ett förändrat förslag, efter att ha tagit hänsyn till bland annat parlamentets tidigare omröstning.

Det är inte osannolikt att den linje som parlamentet röstade för – som inte inkluderade kärnkraften – kommer att få omprövas efter EU-valet och den parlamentariska sammansättningen ser annorlunda ut. Det är den analys som har gjorts av ministerrådets talespersoner. Om så blir fallet innebär det nya omröstningar där kärnkraften får en ny chans att grönklassas.

Kärnkraftsfrågan är alltså högst aktuell. Att åtminstone några av Sveriges partier passar på att stå upp till kärnkraftens försvar är hoppingivande. När slutstriden om kärnkraftens eventuella grönklassning står i EU-parlamentet behövs så många vettiga röster som möjligt.