Värdegrunden viktigast

Ledare Artikeln publicerades

Skolinspektionen svarar ledarsidan

Foto: Pontus Lundahl/TT

Replik: Ett av skolväsendets viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Detta är tydligt både i läroplanen och skollagen. Det innebär att det inte är valfritt för förskolorna att arbeta med dessa frågor. Verksamheten ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att de påsikt aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Bland de värden som lyfts fram i läroplanen återfinns bland annat respekt, solidaritet, och att visa hänsyn och omsorg om andra.

Vi vet att de allra flesta förskolor i hög utsträckning arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor. Men vi vet också, både från den aktuella granskningen och från tidigare forskning, att arbetet ibland sker oreflekterat och att barnens delaktighet och inflytande kan vara villkorat eller begränsat.

Att arbeta med demokratifrågor är inte, som Sidenvall framställer det, enbart en fråga om sunt förnuft. Istället är det reglerat i läroplanen. För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att var och en som arbetar inom förskolan har kunskap om demokratiuppdraget och dess innebörd och hur de kan omsätta det i den praktiska vardagen.

I läroplanen betonas att alla som arbetar i förskolan ska omfatta de normer och värden som innefattas i uppdraget. Det innebär att även vikarier och personal som barnen bara möter vid vissa tillfällen under dagen behöver ha vetskap om förskolans värdegrundsuppdrag. För det krävs att förskolechefen tillsammans med sina medarbetare tar ansvar för att det finns tillgänglig information om arbetet och ser över mötesrutiner och fortbildning för att om möjligt även inkludera nämnda grupper.

Kunskap och kompetens hos alla som arbetar i förskolan är en förutsättning för en förskola med hög kvalitet. Att vi pekar ut utvecklingsområden innebär inte att vi ”underkänner en yrkesgrupp”, utan att vi vill lyfta de svårigheter som kan finnas i att omfatta alla delar av uppdraget så som det skrivs fram i läroplanen. Givetvis är det också viktigt att förskolans personal följer upp och utvärderar sitt arbete. Det är en förutsättning för att veta vad som fungerat bra i arbetet och vad som behöver förbättras.

IngBeth Larsson, Projektledare för Skolinspektionens granskningar av förskolan

Svar: Skolinspektionens granskning är säkert oklanderligt genomförd i enlighet med uppdraget och läroplaner. Poängen med min text var att visa vad politikers retorik får för konsekvenser i vardagen.

Kontentan av skolinspektionens granskning är att det som saknas i förskolorna är en acceleration av värdegrundsbegreppet. Att se ”grundläggande demokratiska värderingar” som summan av gemensamma normer blir då suspekt. Vanliga människor står tryggt kvar i värdegrunden medan den politiska logiken driver förskolepedagogerna upp för en trappa där nedersta trappsteget hela tiden ifrågasätts och så småningom tas bort. Markkänningen blir därefter, och helt vanliga vaktmästare beskrivs som hot mot demokratin.

Ledarredaktionen