Lobbyn

Alliansen satsar på höjda lägstanivåer i gymnasieskolan

Lobbyn Artikeln publicerades

I gymnasienämndens in- ternbudget, som klubbades i onsdags, är den politiska viljeinriktningen från Alliansen väldigt tydlig; vi vill prioritera att höja lägstanivåerna på våra kommunala gymnasieskolor.


I budgeten föreslår vi dels en höjd elevpeng för mer generella insatser och ett stödpaket med nya satsningar till elever som på olika sätt behöver stöd för att nå sin fulla potential.
Stödpaketet har tre huvuddelar, den största är en satsning på två miljoner för höjda resultat i svenska, matematik och engelska. Vi ser redan växande utmaningar, framför allt fokuserad till vissa program, sedan den nya gymnasiereformen. Kraftigt sjunkande resultat i dessa tre basämnen, trots att grundskoleresultaten hållt en jämn nivå, måste mötas med ökade resurser. Skolorna har i dag ett projekt med utveckling av didaktiken i matematikundervisningen. Det är ett exempel på vad den här typen av satsningar kan gå till. Alliansen ser problemen och prioriterar att lösa dem.
Nästa huvuddel i stödpaketet är 1,5 miljoner till elever i behov av särskilt stöd. Vi ser i hela Sverige en växande grupp elever som behöver stöd på olika sätt.
Skolans uppdrag är att ge alla möjligheter och att då tillhandahålla redskap för att elever med särskilda behov får samma möjligheter som andra är en självklarhet. Det kan gälla modern teknik som underlättar vardagen, särskilda grupper eller något annat, olika behov kräver olika lösningar. Vikten av en flexibel skola blir ofta som tydligast när det gäller att hjälpa elever i behov av stöd.
Den tredje och sista delen är en generell stärkning av budgeten för IM-programmen, tidigare IV-programmen. IM-programmens uppdrag är kortfattat att rusta de elever som under grundskolan inte blivit behöriga att gå vidare till nationella gymnasieprogram. Detta uppdrag görs i ett flertal olika program utifrån elevers olika behov. IM-programmen är en viktig grundsten i visionen om en skola som ger alla ungdomar i Sverige möjligheten att genom jobb nå egen försörjning.
Vi genomför dessutom en höjning av den generella elevpengen. Alliansen är av den bestämda uppfattningen att eleverna och deras lärare vet bättre än oss politiker hur man ska uppnå målen, bland annat höjda resultatnivåer och ökad genomströmning, därför vill vi inte styra exakt vad satsningarna ska gå till utan istället överlåta det på skolorna.
Den svenska skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag. En människas bakgrund och förutsättningar i livet ska inte styra de möjligheter som hen har att nå sina drömmar. Därför är satsningar på att höja lägstanivåerna något som Alliansen valt att prioritera i årets internbudget.
Samtidigt fortsätter våra skolor att arbeta med att de som ligger i framkant ska känna att de får chansen att fortsätta växa ytterligare och utvecklas ännu mer. På så sätt får vi en skola som ger alla förutsättningar att bli just så bra som de kan bli, en skola där ingen lämnas efter men ingen heller hålls tillbaka. Det är den skolan som Nya Moderaterna vill bygga, för utbildningsstaden Växjö är alltid värd det bästa!

OLIVER ROSENGREN, (M), ledamot i gymnasienämnden