Lobbyn

Alliansen tar krafttag för landsbygden

Lobbyn Artikeln publicerades

Eva Johansson (C), Anna Hultstein (M), Andreas­ Sandstedt (KD) och Stefan Bergström (FP) skriver om hur Alliansen i Växjö satsar på lands­bygden. På prioritetingslistan finns frågan om skolskjuts i landbygden.

Allianspartierna i Skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö har i budgetarbetet prioriterat framför allt två områden. Dels förskolan och tidiga insatser men också satsningar på de elever som inte uppnått målen vad gäller läsa, skriva och räkna då de lämnar årskurs tre. Satsningar på dessa områden började redan under höstterminen 2013 och kommer att fortsätta under 2014.

Det finns områden som också ligger högt på prioriteringslistan och ett av dem är skolskjutsarna. I media har under de senaste veckorna framförts kritik mot avståndsreglerna för skol­skjutsarna. En ofta aktuell fråga men som för de flesta­ familjer fungerar bra och är en värdefull tillgång i vardagen.

Kritiken som framförts är befogad. Alla har inte lika förutsättningar beroende på var man bor. En del bor utmed byvägar som är mindre trafikerade och andra bor nära större och mer trafikerade och med högre hastigheter. Självklart måste utgångspunkten vara läget och inte enbart avståndet.

De nu gällande reglerna för skolskjutsar grundar sig på ett beslut som nämnden tog i oktober 1995. Då styrde Social­demokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De beslutade då att höja gränserna med en kilometer. För elever i årskurs 1–3 gäller 3 kilometer, för årskurs 4–6 5 kilometer och för årskurs 7–9 6 kilometer sedan läsåret 1996/97. Nämnden var oenig i beslutet. Lennart Värmby (V), Lisbeth Jensen­ (S) och Stellan Sellbjer (Mp) yrkade bifall till de nya högre avståndsreglerna. Eva Johansson (C) och Iréne Bladh (M) reserverade sig mot beslutet. Genom beslutet för­väntades nämnden spara 250 000 kronor. Vi har all förståelse för att det kan verka förvirrande för den enskilde medborgaren när man idag hör samma partier som genomdrev beslutet säga sig värna om landsbygden.

Alliansen tar ett krafttag för landsbygden. Inte minst med det nya landsbygdsprogrammet som skickats på remiss till olika föreningar med förankring på landsbygden. Med anledning av att skolskjutsfrågan åter blivit aktuell kommer Alliansen i skol- och barnomsorgsnämnden i höstens budgetarbete göra en genomlysning av regelverket för skolskjutsar. En översyn bör ha som utgångspunkt inte enbart avstånd i kilometer utan bör också ta hänsyn till cykelvägens beskaffenhet.

Vi kommer även att se över möjligheterna att förbättra reglerna. Vi kommer också tillsammans med kommunstyrelsen se över möjligheterna att kunna linjelägga delar eller hela skolskjutstrafiken. Det är inte bara skolbarn som kollektivtrafik till tätorten. Detta innebär att vi arbetar vidare med de reservationer som Alliansföreträdare lämnade när beslutet om nu gällande regler togs.

Eva Johansson (c)
Anna Hultstein (m)
Andreas Sandstedt (kd)
Stefan Bergström (fp)