Lobbyn

Dags att slopa avgiften för gynekologisk cellprovtagning

Lobbyn Artikeln publicerades

Kronobergs landsting är ett av de sämsta i landet på att få kvinnor att ­komma till cellprovtagningarna. Med nya politiker installerade vill vi därför återigen aktualisera frågan i hopp om att landstingen inför 2015 års budget gör cellprovtagningen avgiftsfri, skriver Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Varje år döreller insjuknar 620 kvinnor i livmoder­halscancer som uppstår till följd av cellförändringar. Enbart i Kronoberg uppgick antalet insjuknade eller avlidna kvinnor år 2012 till elva.
Den viktigaste åtgärden för att upptäcka cancern i tid är genom gynekologisk cellprovtagning. Sedan regelbundna cellprovtagningar, så kallat screeningprogram, introducerades har förekoms­ten av livmoderhalscancer­ halverats. Men trots att studier visar att avgifter gör att färre kvinnor går på sina cellprovtagningar­ är denna undersökning­ avgiftsbelagd i 17 av Sveriges­ landsting.

För de kvinnor­ som uteblir från cellprovtagnings­kontroller ökar risken­ att even­tuella cellförändringar­ inte upptäcks i tid och därmed utvecklas till cancer, något som kan bli livs­hotande.
Redan 2013 skickade Nätverket mot gynekologisk cancer brev till alla landsting som har kvar patientavgiften för cellprov­tagning, däribland Krono­berg och bad att dessa skulle tas bort. I Kronoberg blev då svaret att de inte har för avsikt att förändra några avgifter.

Kronoberg ärett av de sämsta­ landstingen i landet på att få kvinnor att komma till cellprovtagningarna. Med nya politiker installerade vill vi därför återigen aktualisera frågan i hopp om att landstingen inför 2015 års budget gör cellprovtagningen avgiftsfri.
Ett av argumenten för av­giften är att det skapar­ intäkter till landstingen.­ Men kostnaderna för vården­ av insjuknade kvinnor ställs inte i relation till den lilla intäkten från cellprovtagningen.
I Kronoberg uppgick intäkterna för cellprov­tagningsprogrammet år 2012 till 0,9 miljoner kronor. Men kostnaderna för att ta hand om patienter­ som insjuknat­ eller dött i cancer var ungefär tre gånger så stora.­ Därtill finns även en kostsam administrativ apparat för att hantera avgifterna.­ Utöver detta kommer det fysiska och psykiska­ lidande för de drabbade­ och deras anhöriga?- lidande som inte går att uppmäta i kronor och ören.

Landstingen verkarfokusera­ på de uteblivna­ intäkterna om avgiften skulle slopas. Vi önskar att de i?stället fokuserade på det ökade antalet fall som skulle kunna upptäckas i tid, innan kvinnorna utvecklar liv­moderhalscancer, genom att ta bort avgiften. Det skulle ge landstingen en bättre total­ekonomi och förbättra möjligheten för de kvinnliga­ invånarna att bli friska och överleva.
I Skåne slopades till exempel avgiften för 23-åringar 2013, vilket ökade­ antalet deltagare­ med 30 procent. Under 2014 har Skåne därför tagit bort avgiften för alla kvinnor­ upp till 30 år. Nyligen rapporterade även Sveriges Radio att Gotland sett en markant ökning i antalet deltagande bara under det första halvåret, främst bland unga, sedan avgiften slopades. Även i Stockholm och Södermanland har liknande utveckling setts.

Så, till erpolitiker med beslutsmakten för Kronobergs läns landsting vill vi, med denna artikel, fråga:
Kommer ni att behålla avgiften när den bevisligen­ minskar effekten av screening­programmet?

Genom attöka antalet deltagare till screeningprogrammet för livmoderhalscancer skulle fler fall av förstadium till cancer upptäckas i tid och genom behandling förhindra att utvecklas till cancer.
Efter att ha presenterat dessa argument som visar på avgiftens betydelse för om kvinnor väljer att gå på cellprovtagning eller inte??- och de samhälls­effekter som detta medför ?- är det med hoppfullhet vi inväntar respons och ställningstagande från Kronobergs landstingspolitiker. Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i detta landsting kan förbättras avsevärt när det kommer till att förebygga livmoderhalscancer.


Barbro Sjölander