Lobbyn

En osund konkurrens ger problem för småföretagare

Lobbyn Artikeln publicerades

Det är svårt för små företag att konkurrera med aktörer som har skattemedel i ryggen och i praktiken inte kan gå i konkurs, skriver Thomas Mattsson, regionchef Företagarna.

Den offentliga sektorn i Sverige är företagsam. Det borde den inte vara. På marknaden konkurrerar kommunala och statliga myndigheter och bolag om samma kunder som små företag. Det är svårt för små företag att konkurrera med aktörer som har skattemedel i ryggen och i praktiken inte kan gå i konkurs.

Vi förstår att det ibland kan uppstå gränsdragningsproblem angående vad som kan anses vara en offentlig angelägenhet. Men vi har mindre tålamod när kommunala och statliga myndigheter och bolag utmanar gränserna för vad de får göra.

Regeringen införde bestämmelser i konkurrenslagen för drygt tre år sedan för att stävja den osunda konkurrensen från offentlig sektor. Även om vi inte ansåg att den var så kraftfull som vi hade önskat, så välkomnade vi lagstiftningen som ett betydelsefullt steg på vägen.

I dag ser vi resultatet av den förstärka konkurrenslagstiftningen. Företagarnas undersökning visar sammantaget att reglerna – trots goda intentioner – inte har lett till minskad konkurrens från offentlig sektor på marknaden. I Kronoberg har andelen företag som anser sig vara utsatta för konkurrens fördubblats sedan förra mätningen och så många som en fjärdedel av alla företag anger nu att de är drabbade. I siffror handlar det om 5?500 småföretagare runt om i länet. Av de företag som upplever konkurrens uppger en fjärdedel att det innebär stora problem för deras verksamhet.

Vi hade framför allt hoppats på att de nya reglerna skulle leda till en självsanering från det offentligas sida som hade kunnat minska konkurrensproblemen. Resultaten i undersökningen visar dock att konkurrensproblemen kvarstår. Att få praxis och vägledning genom domstolsavgöranden har visat sig vara en tidskrävande och svårframkomlig väg.

Det är dags för regeringen att genomföra en öppen översyn av reglerna för att se om de är tillräckligt effektiva. Det är viktigt att offentliga aktörer ser över sin befintliga säljverksamhet i ljuset av regelverket. En sådan genomgång bör göras återkommande En analys av om en säljverksamhet är förenlig med reglerna bör självklart även göras innan ny säljverksamhet startas. Sådan säljverksamhet som inte anses förenlig med regelverket bör avvecklas på lämpligt sätt.

Vi på Företagarna kommer att fortsätta arbeta för marknader med sunda konkurrensförhållanden runt om i Sverige. Vi finns här för fortsatt dialog, analys och agerande för att komma vidare i frågan. Vi måste få ett stopp för den osunda konkurrensen från offentlig sektor som hindrar små företag i deras vardag. Småföretagen är navet i den svenska ekonomin och fyra av fem jobb skapas i de små företagen. De måste få verka och växa utan att hindras av osund konkurrens från offentlig sektor.

Det borde även ligga i kommunernas intresse att skapa goda villkor för företagande eftersom det leder till ökad ekonomisk tillväxt. Det är så man skapar förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.

Thomas Mattsson