Lobbyn

För få platser hotar Kronobergs äldreomsorg

Lobbyn Artikeln publicerades

De äldre blir allt fler, samtidigt som det sker en stadig minskning av antalet platser på äldreboenden. Det finns ett stort behov av fler boenden, och privata aktörer skulle kunna bidra i betydligt större utsträckning om de fick möjlighet.

Andelen äldre i Sveriges befolkning, 65 år eller äldre, väntas öka markant de närmaste åren. Behovet av platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen blir alltjämt större. Samtidigt har antalet platser markant minskat. I Kronoberg minskade de med över 200 stycken under de senaste tio åren, visar en undersökning från Socialstyrelsen.
Den här är en utveckling som bekymrar svenska folket visar en undersökning som Attendo genomfört. I synnerhet tror kvinnor att det kommer att bli svårt att få plats på ett äldreboende. Sju av tio svenskar tror att det råder brist på äldreboenden i dag enligt undersökningen.


Det är viktigt att de äldre själva får välja var de vill bo. Många föredrar att bo kvar hemma även om de har stora omsorgsbehov. Men många som i?dag skulle behöva särskilt boende har hemtjänst eftersom det saknas platser. Med tanke på att andelen riktigt gamla bara ökar borde antalet platser på äldreboenden öka i motsvarande grad. Men i?stället har kommunerna kraftigt skurit ned i antalet.
Det har även blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående. Det visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fack­förbundet Kommunal. Rapportförfattarna skriver att hjälpen från närstående ersatt stora delar av den offentliga äldreomsorgen, och att en förklaring till att det blivit så kan vara att det blivit svårare att få hjälp. Det har gjort att många närstående har behövt gå ner i arbetstid för att klara omsorgen. Många sjukhus har dessutom stora överbeläggningar och en hel del av dessa skulle troligtvis kunna avhjälpas om fler äldre fick plats på särskilt boende.


Privata aktörer inom äldreomsorgen bygger flera boenden varje år, till skillnad från de flesta kommuner som ofta bygger färre än ett boende per år. Genom att låta andra bygga och ansvara för omsorgen på vårdboendet får kommunen bara en motpart, och slipper alla kontakter med tomtägare, fastighetsägare, underleverantörer av möbler och inventarier samt upphandling av drift. På så sätt kan kommunerna frigöra tid och fokusera på annat som är viktigt. De privata aktörerna kan hjälpa kommunerna att lösa den rådande platsbristen. Eftersom vi har både kompetensen och erfarenheten blir det en ren samhällsvinst att låta oss bygga. Vi tar ansvar för hela processen från ax till limpa vilket innebär mindre besvär för kommunen, som dessutom slipper binda upp de cirka 100–150 miljoner kronor som det kostar att bygga ett äldreboende.
Genom att LOV införs vid nyproduktion av särskilt boende kommer de privata utförarna att kunna bidra till att lösa problematiken med platsbrist. Dessutom ökar de äldres möjlighet att välja var de vill bo när de inte längre kan bo kvar hemma.
Ammy Wehlin, vd Attendo

Fotnot: Undersökningen är gjord av Attendo med hjälp av undersökningsinstitutet PFM Research och omfattar 1 000 personer ett riksrepresentativt urval i åldrarna 20 och uppåt. Personerna har svarat på frågorna via en webbenkät.