Lobbyn

Ge skolledarna större förtroende

Lobbyn Artikeln publicerades

Förskolechefer och rektorer måste få hela ansvaret över de pedagogiska redskapen, skriver Daniel Söderberg 2:e vice ordförande Sveriges Skolledarförbund, Carina Ståhl ordförande Alvesta lokalförening, Gunilla Malm ordförande Lessebo lokalförening, Jessica Skrak Granqvist vice ordförande Ljungby lokalförening, Robert Jonasson ordförande Tingsryd lokalförening, Rolf Bonnevier ordförande Uppvidinge lokalförening, Anders Tjäder ordförande Växjö lokalförening och Susanne Randau ordförande Älmhults lokalförening.

Rektorer och förskolechefer behöver ha för­troende från sina uppdragsgivare, och ha mandat att använda skolans resurser på bästa sätt.
Att vrida redskapen för ledning ur händerna på skolledarna är fel väg att gå. Att kommunala skolpolitiker visar sig ha lågt förtroende för rektors och förskolechefers möjligheter att leda sin verksamhet mot bättre resultat är mycket oroande.
Forskning som presenterades vid årets Emmabodakonferens visar att dialogen mellan skolpolitiker och skolledare inte fungerar. För att kunna vända en skolas resultat behöver skolledaren ett ökat förtroende att fullt ut kunna använda resurser där de gör mest nytta.

Förskolechefer och rektorermåste få hela ansvaret över de pedagogiska redskapen. I en nyligen presenterad rapport, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, visar SNS att statens styrning av skolan genom bland annat skollag och läroplan riskerar att bli verkningslös eftersom den del av kedjan där ­styrningen ska omvandlas till ledning av skolan inte fungerar som det är tänkt.
Förtroendet mellan den lokala politiska ledningen och rektor är många gånger­ lågt. Samtidigt visar forskning från Stockholms universitet att rektorer tvingas arbeta övertid i en utsträckning som är hälsofarlig eftersom de inte får tillräcklig avlastning.
Rektorernas pressade arbetssituation blir extra allvarlig när det nu visar sig att de inte heller kan räkna med uppbackning från sina egna chefer.
Politiker runt om i landets kommuner måste skaffa sig en större kunskap om villkoren för förskolans och skolans styrning.

I debattenhar framförts förslag att dela upp ledarskapet i förskola och skola genom att skapa en intendenttjänst som ska leda ekonomi och administration. Lärarorganisationerna ställer sig bakom detta. Vi däremot ser en stor fara med det om tjänsten inte underställs skolledaren. Ekonomi och administration är också kraftfulla redskap som skolledaren måste kunna styra över.

I lagstiftningenges rektorer och förskolechefer ett långtgående ansvar för sin enhets resultat och funktion. Att då ställa oss i en position med hela ansvaret och bara hälften av befogenheterna är mycket illa genomtänkt.
Det är viktigt att skolans ledning och styrning diskuteras och utformas av skolledare med erfarenhet av yrket, och inte av lärare.
Sveriges Skolledarförbund står beredda till dialog om hur skolan ska utvecklas. Alla våra medlemmar leder förskola och skola. Våra medlemmar finns i alla kommuner i Kronobergs län.

Daniel Söderberg,2:e vice ordförande Sveriges Skolledarförbund
Carina Ståhl,ordförande Alvesta lokalförening
Gunilla Malm,ordförande Lessebo lokalförening
Jessica Skrak,Granqvist vice ordförande Ljungby lokalförening
Robert Jonasson,ordförande Tingsryd lokalförening
Rolf Bonnevier,ordförande Uppvidinge lokalförening
Anders Tjäder,ordförande Växjö lokalförening
Susanne Randau,ordförande Älmhults lokalförening.