Lobbyn

Mer kunskap med fler jobb och ordning i ekonomin

Lobbyn Artikeln publicerades

Ansvar för ekonomin är själva ryggraden i Nya Moderaternas löfte till Växjö. Ansvar har blivit och ska fortsätta vara synonymt med Alliansen. Sedan 2006 har vi tillsammans tagit ansvar för Växjö och resultaten av det passerar ingen obemärkt förbi. I höst söker vi ett förnyat förtroende för ansvaret och ett starkare förändringsmandat än tidigare för att fortsätta utveckla den kommun vi älskar.

Offensiv jobbpolitik ger resultat. När bokslutet för 2013 nu är klart kan vi se att Alliansens ansvarspolitik bidragit till 67 miljoner i överskott. Vid årets början var prognoserna dystra, men idéerna många för hur vi skulle vända det. I bokslutet står det klart att nästan alla verksamheter gått bättre än budget.

Kärnan i ansvarslöftet är vår arbetslinje. Tack vare en offensiv jobbpolitik ser vi idag att arbetskraften växer och utgör en större andel av befolkningen än i riket – vi ligger steget före. Fler kommer i arbete och utanförskapet pressas tillbaka. Sedan 2007-2012 har jobben blivit 2000 fler i Växjö och det finns 820 nya företag. Bara när politiken strävar efter att gjuta ihop människors vilja att arbeta med förbättrade utsikter för att anställa kan jobben komma fler till del. I höst står vår strävan, arbetslinjen, mot mer bidrag, höjda skatter och utvidgat utanförskap.

Kunskap ska komma alla till del.En bärande idé för Nya Moderaterna är övertygelsen om att ett barns förmåga att växa av egen kraft inte ska få begränsas av barnets bakgrund eller uppväxtvillkor. Vid två tillfällen i februari besökte vi Centrumskolan på Araby. Innanför den skolans fyra väggar förverkligas den idén. Där ser vi barn med tuffa förutsättningar växa, där läggs grunden för såväl vår gemensamma framtid som vart och ett av barnens förmåga att stå på sina egna ben.

Växjö älskar kunskap, därför vill vi ge tre löften för mer kunskap:
? Mer tid med läraren – Det finns en tydlig koppling mellan att eleverna klarar kunskapsmålen i grundskolan och att de har mycket kontakt med lärare i förskolan och på lågstadiet. Vi vill nu öka personaltätheten, bara när lärarna ser alla barn blir det rätt från början.
? Rätt stöd i tid – Särskilt stöd och hjälp ska ges tidigare. Vi vill hitta vägar för att ge alla Växjös barn och unga rätt till stöd efter behov från förskoleklassen. Inget barn ska gå genom grundskolan utan att få rätt hjälp.
? Mer tid för kunskap – Vi vill öka undervisningstiden. I grundskolan ska fokus särskilt ligga på undervisning i svenska och matematik. För de som kommer till Växjö från andra länder ska svenskundervisningen öka markant. Så höjer vi kunskapsnivåerna och minskar avhoppen.

Våra löften för mer kunskapi Växjö är beroende av att jobben blir fler. Bara när fler arbetar och vi har ordning och reda i ekonomin är det möjligt att göra de stora satsningar som vi vill göra i skolan. Idag finns det 250 000 fler jobb i Sverige än vad det gjorde 2006, då Sverige valde arbetslinjen och ansvar före en politik som gömde och glömde 150 personer om dagen i utanförskap. Socialdemokraternas löften om skolan saknar täckning, på grund av deras skadliga politik för jobben och ekonomin. Med kirurgisk precision slår deras förslag mot drivkrafterna för arbete och framväxten av nya jobb – det är samma gamla bidragslinje nu som 1970-2006 resulterade i att det inte blev några fler jobb alls i Sverige.

Bo Frank

Anna Tenje

Oliver Rosengren.