Lobbyn

Möjligheternas Sverige börjar i en skola med fokus på jobb

Lobbyn Artikeln publicerades

Växjös skolor ska fråga vart en elev vill, inte var hen kommer ifrån. För att nå en likvärdig skola som utjämnar livchanser krävs en höjd ambitionsnivå i det kompensatoriska uppdraget, skriver Oliver Rosengren (M), grupp­ledare, gymnasienämnden, Pernilla Tornéus (M), gymnasienämndens arbets­utskott och Anna Gustbée (M), gymnasienämndens arbetsutskott.

Nya Moderaternai Växjö har som överordnat mål för skolpolitiken att utbildning ska leda till arbete.
Jobben är vår viktigaste fråga, eftersom jobben är det viktigaste redskapet för att skapa ett Sverige där alla får bidra och känna sig behövda, stå på sina egna ben och nå sina drömmar. Den arbetslinje som framgångsrikt säkrat Sveriges konkurrenskraft behöver nu förnyas. Att skolan blir en del av arbetslinjen är den vikti­gaste delen i en stärkt arbetslinje.

Växjös skolorska fråga vart en elev vill, inte var hen kommer ifrån. För att nå en likvärdig skola som utjämnar livchanser krävs en höjd ambitionsnivå i det kompensatoriska­ uppdraget. Här krävs fortsatta insatser för höjda lägstanivåer och tryggare skolmiljö.
Elevers fysiska och psykiska hälsa har en tydlig koppling till elever­nas socio-ekonomiska förutsättningar, detta ger i sin tur effekt på skolresultaten. Om ambitionen är att ge alla möjligheter måste åtgärden vara att satsa på elevhälsan.

? Mer undervisningstidoch elevkontakt. Mer tid för undervisning och lärarnas elevkontakt möjliggör ökad anpassning av utbildningen efter varje­ elevs unika behov och förutsättningar. På sikt bör möjligheterna för fler skoldagar prövas.

? Stärkt elevhälsovård.Ökade anslag för att stärka tillgängligheten och höja kvaliteten i elevhälso­vården.

? Större stödpaket,fortsatt satsning på att tekniska­ hjälpmedel, särskilda insatser i ämnen med stora utmaningar och handledning för lärare.
Växjö är en del av världen med allt vad det innebär. För att vi ska stå fortsatt starka måste vi vara konkurrenskraftiga. Skolans roll som en del av arbetslinjen måste stärkas, detta kräver nya tag i arbetet med skolans anknytning till arbetsmarknaden. I Växjö går vi före med Teknikcollage och andra satsningar som stärker kopplingen mellan skola och jobb, men mer behöver göras.

? Entreprenörskapför alla. Alla elever ska, oavsett program och skola, ges möjligheten att läsa entreprenörskap och starta UF-företag.

? Yrkesvägledningslyft. Studie- och yrkesvägledningen behöver ett tydligare fokus på yrkesvägledning. Detta är en viktigt reform för en förnyad arbetslinje, men också för att vi ska få valfrihet på riktigt.

? Arbetslinjenbörjar i skolan. Företag, arbetsförmedling och andra aktörer på arbetsmarknaden bör i högre grad involveras i alla utbildningar för att stärka kopplingen mellan skola och jobb.
Lärare är möjlighetsförmedlare. Vi är av den bestämda uppfattningen att lärarnas redskap måste bli fler och att läraryrkets status behöver ett lyft.

? Förstelärare.Stor satsning på förstelärare med tydligt ansvar för att utveckla skolan och stärka hela lärarlag. Det ska löna sig att vara en bra lärare.

? Moderniseradundervisning. Fortsatt fortbildning inom ny teknik i undervisningen. De digitala hjälpmedlen ska bli lärarnas bästa vän och främsta redskap.

? Satsningpå universitetskoppling. Större utbyten med Linnéuniversitetet och ökad användning av nya rön i skolutvecklingen genom såväl förstelärare som nya kvalitetsenheten. Kunskapsstaden Växjö ska alltid gå i takt med utvecklingen. Möjligheternas Sverige­ börjar i en skola med fokus på jobb, framtiden och varje unik elev. I en skola som använder lärare och moderna undervisningsmetoder för att ingen ska lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka. Om möjligheternas Sverige ska komma alla till del måste jobben och kunskapen komma alla till del. För Nya Moderaterna i Växjö är det skolans främsta ansvar och uppdrag.