Lobbyn

Pensionen - en kvinnofälla

Lobbyn Artikeln publicerades

En majoritet av de pensionerade kvinnor som varit anställda inom Kommunals yrkesområden kan inte försörja sig på sin pension. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Att kvinnor och män lever i olika ekonomiska situationer är inget nytt. Personer i kvinnodominerade yrken lever i en verklighet med lägre lön, delade arbetspass och ständiga deltider. Dåliga anställningsvillkor i kombination med en stressig arbetssituation är dagens verklighet för många av Kommunals medlemmar.
De otrygga anställningarna och den höga personalomsättningen skapar inte bara oro och stress för Kommunals medlemmar, det påverkar också kvaliteten i välfärdstjänsterna.
Genom en undersökning av hur den ekonomiska­ situationen ser ut för dem som tidigare arbetat inom Kommunals yrken och nu är pensionärer, visas nu att detta även ger effekter på pensionen. Undersökningen visar att kvinnliga medlemmar i Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) i Kronobergs län har en genomsnittlig pension som är 4000 kronor lägre i månaden än de manliga medlemmarna.
Trots att många av de kvinnor som är medlemmar i SKPF har ett långt arbetsliv bakom sig är hela sju av tio beroende av garantipension. Alltså det komplement som finns till den allmänna pensionen för de som arbetat lite eller inte alls.
Pensionen är en reflektion av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Den stora ekonomiska skillnaden mellan kvinnor och män som är 65 år eller äldre­ är en konsekvens av att kvinnor generellt har haft lägre löner, och i mycket större utsträckning arbetat deltid än vad män har gjort. Kvinnor har också tagit, och tar fortfarande i dag, ett betydligt större ansvar för barn och hem än män. Under 2013 tog kvinnor ut 75,6 procent av samtliga föräldrapenningdagar. Obetalt hemarbete ger ingen­ pension. Flera av kvinnorna uppger i undersökningen att de inte klarar sig på endast sin pension. Många av kvinnornas slutsatser är att de behöver vara två i hushållet för att klara sig ekonomiskt.
Den här rapporten är ännu ett tydligt tecken på vad den ojämställda svenska arbetsmarknaden innebär för de kvinnodominerade yrkena och för Kommunals medlemmar. Den visar också tydligt att den ekonomiska situationen som pensionär ser olika ut för kvinnor och män. Allra sämst blir det för de kvinnor som är medlemmar i SKPF. För att förbättra kvinnors ekonomiska situation som pensionärer behövs åtgärder både under arbetslivet och i pensionssystemet. Annars fortsätter ojämställdheten livet ut.
För att skapa förutsättningar för ett mer jämställt yrkesliv är några av de viktigaste åtgärderna att göra heltid till norm på arbetsmarknaden, få bort delade turer och otrygga anställningar och skapa förutsättningar för jämställda löner mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken.

MAHLIN BERGMAN
Ordförande kommunal Sydost
CURT DANIELSSON
Ordförande, SKPF Kronobergs län