Lobbyn

Utbildningsstaden Växjö är bara värd det bästa

Lobbyn Artikeln publicerades

 Förra veckan gick flera tusen unga in genom entrén till Växjös skolor för första gången sedan innan sommarlovet. De flesta kom tillbaka till en skola som man kanske kan utan och innan, men många har nu börjat på en ny skola. Nya klasskompisar, nya lärare och nya miljöer är påfrestande och arbetet med en trygg skola är av stor betydelse. Samtidigt ska vi komma ihåg att skolan i utbildningsstaden Växjö på många sätt ligger i framkant. För en månad sedan kunde vi läsa att fem av de 19 prickfria skolorna, efter att Skolinspektionen undersökt 584 skolor i Sverige, var Växjöskolor. Det är följden av ett alliansstyre som tar ansvar för att göra Växjö till en av landets främsta skolkommuner, men mer behöver göras och det finns fortfarande flera utmaningar som vi behöver hitta lösningar på.
Precis som lärarfacken påpekat i ett flertal debattartiklar under sommaren är lärarbrist och lärarnas situation en av de främsta utmaningarna. Vi behöver hitta nya vägar för att göra det mer attraktivt att bli lärare och satsa på lärarnas situation på våra skolor. Lärarnas kärnuppdrag är att de ska undervisa och därmed bidra till att alla elever utvecklas och lär sig det som behövs inför framtiden. Lärare lägger i dag för mycket tid på att vara korridorspoliser och administratörer och får därför för lite tid kvar till vad de faktiskt är utbildade till; att undervisa. Om en betydligt större del av en lärares arbete gick till att undervisa skulle det dels leda till en ökad attraktivitet för läraryrket, men också till bättre undervisning och ökat stöd till eleverna.
För att vi ska fortsätta att göra utbildningsstaden Växjö ännu bättre behöver vi fortsätta förbättra lärarnas situation, samtidigt som vi måste höja ambitionsnivån i arbetet med elever i behov av stöd. En avlastning för lärare skulle kunna vara att anställa lärarstudenter, i studentmedarbetaranställningar, som lärarassistenter för att exempelvis underlätta de administrativa uppgifterna för ett lärarteam; salbokningar, provrättning, närvaroanmälan och annat. En annan skulle kunna vara att ha central rättning, alltså en form av extern examination, där det inte är den undervisande läraren som rättar proven. Det skulle dels underlätta lärarnas arbetsbörda och dels öka rättssäkerheten för eleverna.
I   dag fullföljer en fjärdedel av gymnasiets elever inte sina studier. Stödet till de som har det svårast är för svagt och skolan är för oanpassningbar till olika elevers olika situation och behov. För att höja lägstanivån krävs det särskild stöd till de som behöver det. Skolan bör alltid sträva efter att undvika att göra inlärningen svårare än vad den behöver bli. Det finns flera sätt att utforma undervisningen så att det blir mer anpassat till dagens unga. Ett sätt att hjälpa de elever som har det som svårast är att använda modern teknik om hjälpmedel. Det kan vara en stor hjälp för en elev som exempelvis har koncentrationssvårigheter eller en som har läs- och skrivsvårigheter. En annan åtgärd skulle kunna vara att låta behovet styra lärartätheten i större utsträckning. Det finns grupper som utan problem klarar av att vara 35 elever på en matematiklektion, medan andra grupper behöver vara så få som 15. Skolan måste hitta nya vägar för att kunna anpassa gruppstorlekar och undervisning efter såväl individers som gruppers behov för att höja lägstanivåerna i våra skolor. Skolans kompensatoriska uppdrag får inte glömmas bort; alla ungdomar i Växjö har rätt till möjligheten att skapa sig en god framtid, oavsett bakgrund.
Utbildningsstaden Växjö är värd det bästa. Det innebär att vi behöver hitta nya vägar för att lärare ska kunna vara just lärare, lätta deras administrativa börda och öka statusen på läraryrket. Det innebär också att vi behöver stärka insatserna för att alla ungdomar som börjar gymnasiet också ska klara av att ta studenten med kunskaper som rustar dem för resten av livet. För att stärka Utbildningsstaden Växjö behöver vi en massor av nya idéer från elever, lärare och andra att göra till verklighet, för det är bara tillsammans vi kan göra Växjö till Sveriges främsta skolkommun!

MADELEINE LOJANDER
OLIVER ROSENGREN
Moderata Ungdomsförbundet