Lobbyn

Våga satsa dubbelt

Lobbyn Artikeln publicerades

Vår region har väl grundade behov av en större ram än de 712 miljoner kronor som är avsatta för perioden fram till 2025. Läget är likartat för övriga Sverige. En fördubbling av investeringsramen för infrastrukturen är nödvändig, skriver Lennart Värmby, blivande regionråd (V) om väljarna vill nästa år.

När det gäller ekonomi och konjunkturer så finns mycken kunskap och erfarenheter, så varför inte använda det vi vet och krydda med sunt förnuft? Investeringar i infrastrukturen bäddar för fram­tiden och ger meningsfulla arbeten.
För att säkra en hållbar utveckling måste miljö- och klimathoten mötas med kraftfulla åtgärder. Om ett godståg kan lasta 1 600 ton, vilket motsvarar 25 lastbilar, ja, då är det kanske klokt att investera i järnvägar.
Regeringen har sänt ut ett förslag till transportplan för 2014–2025 på remiss. Den ram på 522 miljarder kronor, som regeringen lagt för transportsektorn fram till 2025 är otillräcklig. Det är nödvändigt att kompensera många års eftersatt underhåll och teknik­utveckling. Om detta är all ekonomisk expertis enig.
Enligt en studie från Svenskt Näringsliv Infrastrukturskulden, utgiven i april i år, har investeringarna i Sverige minskat från fyra procent i mitten av 1960-talet till nu 1,5 procent av BNP. Rapporten säger att Sverige genom att inte investera tillräckligt, dragit på sig en investeringsskuld på 300 miljarder kronor. Med nu kända ramar kommer denna skuld att växa.
Vår region har väl grundade behov av en större ram än de 712 miljoner kronor som är avsatta för perioden fram till 2025. Läget är likartat för övriga Sverige. En fördubbling av inve­steringsramen för infrastrukturen är nödvändig.
Målsättningen måste vara lika goda och snabba förbindelser i alla viktiga trafikstråk.
Det gäller Malmö/Köpenhamn, Linköping/Stockholm, Göteborg/Oslo, Kalmar/Karlskrona liksom Halmstad och Jönköping. Södra stambanan och kust-till-kustlinjerna behöver byggas ut för att klara detta och för ökade godstransporter. Det kräver också satsningar på godsterminaler, där Älmhult och Alvesta är viktiga knutpunkter.
Järnväg Karlshamn– Olofström–Älmhult ger nya möjligheter för både gods- och persontransporter. Markaryd ska självklart ha förbindelse med Halmstad och Skåne. Inför framtiden bör en möjlighet vara att återupprätta järnvägslinjen Markaryd–Ljungby–Värnamo–Jönköping. Ny järnväg Halmstad–Alvesta över Ljungby är nödvändig för att nå västkusten effektivt.
Fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020 kräver utbyggnad av tankställen för biogas och andra förnybara drivmedel. En satsning måste till för en ökad lokal och regional närproduktion av bland annat biogas och vindkraft.
Eldrift av transporter kan vara en teknik som tar över. Utrymme för att testa och investera i hållbar utveckling ska vara en del av transportplanen. Viktigt är god framförhållning med tanke på att vägar, järnvägar, hamnar och ny infrastruktur för förnybara drivmedel kräver tillstånd och miljö­prövning, vilket tar tid. En kraftigt utökad ekonomisk ram för dessa investeringar är nödvändig!
Den nya regionen Kronoberg – Södra Småland blir en effektiv motor i detta arbete. En förutsättning är röd-grön majoritet.

Lennart Värmby