Lobbyn

Ya-jobb ger plats för fler unga på arbetsmarknaden

Lobbyn Artikeln publicerades

Jobben är nya Moderaternas viktigaste fråga. Strävan efter full sysselsättning är ett centralt mål. Strävan efter full sysselsättning är också strävan efter att minimera utanförskapet i samhället. Nya Moderaterna lovar att varje dag föra kampen mot utanförskapet, skriver Oliver Rosengren.

En av vår tids främsta samhällsutmaningar är ungas arbetslöshet. Utmaningen är mångfacetterad. Det handlar å ena sidan om unga som läst länge på eftergymnasial utbildning, de kanske har dubbel examen och på arbetsmarknaden misslyckas ofta matchningen och de upplever sig understimulerade på arbetsplatsen.
Å andra sidan har vi de som istället saknar den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det kan dels vara fel utbildning, dels ingen eller väldigt lite utbildning. För att färre unga som utbildas till arbetslöshet vill Nya Moderaterna se omfattande omstruktureringar och stärkning av den valfrihet som vi unga tar för självklar. Det ska göra att fler gör ett väl underbyggt val som innefattar kunskap om arbetsmarknadens efterfrågan, det handlar helt enkelt om att stärka Y:et i SYV (studie- & yrkesvägledning).


En av femslutför inte gymnasiet. För dem är risken att hamna i utanförskap extra stor. När en ung människa hamnar i utanförskap ger det inte bara de effekter som naturligt följer med utanförskapet, utan beskär hens självkänsla och självförtroende. Inga unga ska behöva inleda arbetslivet i utanförskap.
I Sverige valde vi att förlägga yrkesprogrammen på skolorna. Det är i grunden ologiskt och var med stor sannolikhet en olycklig väg att välja. Nu är hög tid att tänka om och förlägga yrkesförberedande program på arbetsplatser. En sådan förändring skulle dels effektivisera skolorna, men framför allt förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
För att sänka trösklarna till arbete, för att stärka kopplingen mellan jobb och skola och för att fler unga ska tillgodogöra sig en utbildning vill Nya Moderaterna gå vidare med ya-jobben; yrkesintroduktionsjobb. Reformen bygger på en anställning där 75 procent utgörs av jobb och 25 procent av utbildning. Ya-jobben ska ha avtalsenlig lön, men staten ger en lönesubvention och ett handledarstöd.
Mot detta står en socialdemokrati som framstår som oförmögen att komma med förslag som leder till fler jobb för unga. Socialdemokratin vill dubblera arbetsgivaravgiften, en anställningsskatt som Alliansregeringen halverat för de grupper som har visat sig ha störst problem med att komma in på arbetsmarknaden och höja restaurangmomsen, den sektor där en stor del av alla unga har sitt första jobb. Socialdemokratin föreslår 30 miljarder i skattehöjningar, riktat direkt emot jobbskaparna; våra företagare. Så skapar man inte jobb, så får man inte fler unga att känna känslan av självständighet. Jobbskaparna och vi unga förtjänar bättre än Socialdemokraternas jobbfientliga skattechockspolitik.


Jag är avden bestämda övertygelsen att jobb har ett egenvärde. Jag tror på människan och vill att människan ska vara trygg, oberoende och känna egenmakt över sitt liv. Jag är inte nöjd förrän utanförskapet är bekämpat, förrän vi har full sysselsättning efter förmåga. Ya-jobben, yrkesintroduktionsanställningarna, är ett redskap för att nå dit. Alla jobb behövs, eftersom alla människor behövs. Det är dags att lägga i nästa växel i kampen mot ungas utanförskap!