Attention: ”Skolan är det största problemet”

Nyheter Artikeln publicerades

Växjö kommun lever inte upp till skollagen. Barn med adhd eller autism får inte den hjälp de behöver. Det är Attention Kronobergs bestämda uppfattning.

– Och det är inte en pengafråga, det går att göra många förbättringar utan att det behöver kosta så mycket, menar ordförande Mari-Louise Olsson.

– Det som vi ser som det absolut största problemet är skolan, att barnen inte får den hjälp de har rätt till.

Det säger Mari-Louise Olsson, ordförande för Attention Kronoberg som har runt 400 medlemmar och vänder sig till vuxna och barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), deras anhöriga och andra som är intresserade av frågorna.

Statistiken ger svart på vitt. Under tioårsperioden 2008–2017 ökade antalet fall, där Skolinspektionen konstaterar att skolor inte lever upp till sin skyldighet att tillhandahålla särskilt stöd, med 300 procent.

– Föräldrar får hela tiden höra att det inte finns pengar till att sätta in extra personal. Men vi anser att det inte är en pengafråga, det går att göra många förbättringar utan att det behöver kosta så mycket.

Enligt Mari-Louise Olsson är inte lagstiftningen problemet utan att kommunerna inte följer den.

– Alla barn ska ha den hjälp de behöver för att klara av att gå i skolan och ha ett bra liv. Men det fungerar uppenbarligen inte så. Det är ju samhället som har ansvar för barnen när de är i skolan, vi föräldrar får inte vara där.

”Det är ju samhället som har ansvar för barnen när de är i skolan, vi föräldrar får inte vara där.”

Mari-Louise Olsson menar att det idag ofta hänger på den enskilde läraren hur skolarbetet fungerar för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Som förälder kan man alltså inte känna sig trygg med att barnet, oavsett vilken skola jag väljer i Växjö kommun, får den hjälp det har rätt till?

– Nej, så är det inte i dag. Det anser jag inte.

 

I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring togs situationen för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upp: ”Ingen elev ska lämnas efter och den som vill ska kunna springa före”, sa han och fortsatte sedan med löftet: ”Det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp. Stöd för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka. Resursskolor ska utvecklas och särskolan stärkas”.

Stefan Löfven meddelade också att lärarutbildningen ska reformeras. I den fyrpartiöverenskommelse, som låg till grund för regeringsbildningen, står det att kunskap om NPF ska bli obligatorisk i lärarutbildningen 2021. Det är något som riksförbundet Attention välkomnar.

Ett svårighet i diskussionen om hemmasittare är att det inte finns någon vedertagen definition. Det går heller inte att utifrån statistik för ogiltig frånvaro få en uppfattning om hur utbrett problemet är.

– Hemmasittarna är en dold grupp, det finns ett väldigt stort mörkertal, säger Mari-Louise Olsson och berättar hur hon själv agerade som mamma till en hemmasittande dotter.

– Jag ringde in henne sjuk, även om hon inte var det, när jag såg att det var alldeles för jobbigt för henne att gå till skolan. Det blir en konstig situation men man skyddar ju sitt barn.

Läs fler delar i artikelserien om hemmasittarna:

fakta

Autismspektrumtillstånd ett samlingsbegrepp

• Olika autismdiagnoser samlas idag under begreppet autismspektrumtillstånd, vilket rymmer autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.

En person med autism kan ha svårt att samspela och kommunicera med andra och ha begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Ålder, språknivå och begåvning påverkar hur autismsymtomen visar sig hos olika individer.

Adhd innebär att man har svårt att med koncentrationen. Man kan också vara överaktiv och ha problem med att kontrollera sina impulser.

Symptomen på adhd och autism kan förväxlas och det är inte ovanligt att man har båda.

• Den första symptomen på autism kan vara att ett småbarn är överaktivt, något som även är vanligt hos barn med adhd. Typiskt för autism är dock svårigheter att samspela med andra. Barn med adhd som är mycket impulsiva och överaktiva kan ha svårt att uppfatta sociala signaler på grund av detta, vilket kan misstas för autismsymptom.

• I dag har 1–2 procent av Sveriges befolkning autismdiagnos men det uppskattas att 10 procent av befolkningen uppvisar svårigheter inom de neuropsykiatriska tillstånden.

Drygt fem procent av barnen i skolåldern uppskattas ha adhd. Det är 2–3 gånger vanligare bland pojkar än flickor.

• Den ärftliga faktorn för adhd är stor. Barn som har en förälder eller ett syskon med adhd löper 6,0 respektive 4,2 gånger högre risk att diagnostiseras med adhd jämfört med övriga barn.

• Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kronoberg har landets längsta väntetid för att bli utredd. Något som även avspeglas i att länet ligger i botten när det gäller uttag av adhd-medicin till barn i åldern 10–17 år.

 

Källor: Socialstyrelsen, Habilitering & Hälsa Stockholms Läns Landsting, Karolinska Institutet

Visa mer...