Utredning föreslår ökad rätt att överklaga avverkningar

Nyheter Artikeln publicerades
Bara de avverkningsanmälningar som föranleder beslut att Skogsstyrelsen ska kunna överklagas av miljöorganisationer, föreslår utredaren.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bara de avverkningsanmälningar som föranleder beslut att Skogsstyrelsen ska kunna överklagas av miljöorganisationer, föreslår utredaren.

Utredningen av skogsvårdslagen vill ge miljöorganisationer begränsad rätt att överklaga Skogsstyrelsens ställningstaganden om avverkningar. Södras Göran Örlander litar inte på utredarens besked.

Utredningen av skogsvårdslagen hade i uppdrag att anpassa lagstiftningen efter Århuskonventionen som säger att allmänheten ska ha rätt att få ärenden som strider mot miljölagstiftningen prövade. Inom skogsnäringen har det funnits farhågor om en omfattande rätt att överklaga som riskerade att vålla omfattande ekonomiska skador.

– Skulle det här falla ut på sämsta sätt, vilket skulle kunna innebära att allt som Skogsstyrelsen fattar beslut eller inte fattar beslut om, till exempel hyggesanmälningar, skulle omfattas av talesrätten, då skulle det ställa till med kolossala bekymmer för svensk skogsnäring, har Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, tidigare sagt till Smålandsposten.

Men utredningen, som nu har lämnats över till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, föreslår inte en så långtgående rätt att överklaga.

I den stora majoriteten av fall där markägare anmäler en avverkning fattar inte Skogsstyrelsen något beslut. ”Utredarens slutsats är att sådana avverkningsanmälningar som inte föranleder några invändningar från Skogsstyrelsens sida inte ska kunna överklagas av en miljöorganisation”, står det i betänkandet.

Däremot vill utredaren göra tydligt i skogsvårdslagen att miljöorganisationer har rätt att överklaga i ärenden som rör avverkning i fjällnära skog och ädellövskog, där det krävs speciellt tillstånd. Utredaren anser också att ärenden där Skogsstyrelsen fattar beslut som kräver större miljöhänsyn eller till och med stopp för avverkning, ska vara möjliga att överklaga. Detta har hittills rört sig om några hundra fall av de cirka 60 000 anmälningar som görs varje år.

Göran Örlander anser dock inte att utredningen är tillräckligt genomarbetad för att kunna lita på beskedet att klagorätten blir begränsad.

– Samtidigt öppnas dörren för att den kommer att utökas. Till slut riskerar vi att få en situation där allt möjligt kan överklagas av personer och organisationer som inte berörs direkt av frågan, säger han.

Utredaren föreslår att det införs sanktionsavgift för den som inte anmäler avverkningar eller andra åtgärder till Skogsstyrelsen. Däremot upphävs straffbestämmelserna för dessa skyldigheter.

"Förslaget innebär att skogsmarkens ägare precis som i dag ska vara ansvarig för att fullgöra skyldigheten att lämna underrättelsen till Skogsstyrelsen", skriver utredaren.

– Vi ser positivt på förslaget att markägaren fortsatt ska ha det juridiska ansvaret över sin skogsfastighet och att man tar bort straff för uteblivna avverkningsanmälningar och i stället inför sanktionsavgifter, säger Göran Örlander.

fakta

Försenad utredning

Den första utredaren av skogsvårdslagen, Charlotta Riberdahl, fick lämna uppdraget efter uttalanden som ifrågasatte den privata äganderätten. Fredrik von Arnold, en annan erfaren jurist, behövde förlängd tid för att slutföra uppdraget.

Visa mer...

– Betänkandet kommer nu att analyseras av Regeringskansliet, säger Sven-Erik Bucht till regeringens hemsida.