Forskningsframsteg: Sjukdomen kan botas med genterapi

Nyheter Artikeln publicerades

På ett år har betydande steg tagits för att behandla och till och med bota den svåra muskelsjukdomen SMA.

– Studier i USA visar goda resultat för botande genterapi, säger forskaren och överläkaren Mar Tulinius.

För ett år sedan hade läkemedlet Spinraza just godkänts i Sverige. Det var ett livsavgörande genombrott för barn med SMA, Spinal muskelatrofi, en sjukdom som dittills inte gått att behandla.

– Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva detta, sade Mar Tulinius till Smålandsposten då.

Mar Tulinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Foto: Roger Carlsson
Mar Tulinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

I dag behandlas 50–60 barn i Sverige för sjukdomen. Hur stora framsteg man gör är individuellt, förklarar Mar Tulinius.

– Det beror i hög grad på hur snabbt man får behandling efter att diagnosen ställts.

Sjukdomen finns i olika allvarlighetsgrader. SMA typ 1 har tidigare inneburit att barnet dött, i regel inom första levnadsåret. Typ 2 och 3 innebär att muskler förtvinar vilket leder till olika grad av funktionshinder.

Eftersom det är så avgörande att sätta in behandling i tidigt stadium arbetar man nu för att få in sjukdomen i nyföddhetsscreeningen. I Sverige tas ett blodprov (PKU-test) på alla spädbarn för att upptäcka medfödda sjukdomar som går att behandla och där tidig upptäckt är viktig för prognosen. 24 medfödda sjukdomar ingår i programmet, men än har inte frågan om SMA ska ingå varit uppe till behandling.

– Tyvärr kommer det nog att ta några år. För att upptäcka SMA måste man screena DNA, vilket ställer andra krav än de analyser som görs idag, säger Mar Tulinius.

•••

Forskningen kring SMA har gjort avgörande framsteg de senaste åren. Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, där Mar Tulinius är överläkare, deltog i den banbrytande studie med 120 barn med SMA typ 1 som bland annat ledde till att att läkemedlet Spinraza godkändes i Sverige hösten 2017. För första gången hade man en möjlig behandling av sjukdomen.

Behandlingarna var dock väldigt dyra, uppgifter pekade mot 800 000 kronor per gång. Strax före jul beslutade NT-rådet, som ger landstingen rekommendationer om nya läkemedel, att rekommendera behandling med Spinraza, under vissa förutsättningar. Det öppnade möjligheter för fler att få den avgörande behandlingen.

– Hur mycket landstingen i verkligheten betalar vet jag inte, avtalet är hemligt. Men det är sannolikt mindre än 800 000 kronor. Landstingen fick rabatt, säger Mal Tulinius.

I februari 2018 publicerades resultaten från nästa studie, där man provat läkemedlet på barn med SMA typ 2.

– Den visade också väldigt bra effekt och bekräftade vad vi hade sett i första studien. De som fick läkemedlet fick en avsevärt förbättrad motorisk funktion, medan de som fick placebo förlorade funktioner.

Det här sättet att jämföra resultaten i två grupper, där en får läkemedlet och den andra ”sockerpiller”, är nödvändigt. Annars hade läkemedlet aldrig godkänts, menar Mar Tulinius.

Under det år som gått har man kunnat se hur barn med den allvarligaste SMA typ 1 kan sitta utan stöd. En del kan behöva andningshjälp och har svårt att svälja.

– Utan behandling hade ingen av dem levt idag.

Bland dem som behandlats för SMA typ 2 finns det något barn som börjat gå lite med stöd, berättar Mar Tulinius.

– De får bättre kraft och bättre rörelseförmåga i armar och händer. De får också bättre stabilitet i bålen och därmed inte samma problem med andningsfunktionen och skolios.

Hur stora förbättringarna blir varierar. Det beror på hur tidigt man kommit under behandling.

Allt medan man på Drottning Silvias barnsjukhus har haft fullt upp att inleda behandlingen med Spinraza på barn med sjukdomen så har forskningen gjort nya framsteg.

En studie i USA visar lovande resultat för hur man med genterapi kan nå en botande behandling mot sjukdomen. Nu inleds en europeisk studie kring detta där Drottning Silvias barnsjukhus deltar.

– Behandlingen innebär att man tillför den gen som saknas. Den tar sig in i cellkärnan och börjar bilda det protein som saknas, berättar Mar Tulinius.

Är man botad då?

– Ja, det här är närmast en bot, eftersom man tillför den gen som saknas. Behandlingen sker vid ett tillfälle, till skillnad från Spinraza som man måste tillföra livslångt.

Det är över 20 år sedan det här genetiska området först beskrevs. Men det tog tid att förstå vilken gen som orsakade sjukdomen. När man nu öppnat dörren går utvecklingen snabbt.

– Man vet aldrig när det gäller studieläkemedel. Ibland går det fort, ibland långsamt. Men det är oerhört spännande och ett privilegium att få arbeta med detta.

SMA

Svår sjukdom

Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar som kännetecknas av att motoriska nervceller bryts ned vilket leder till muskelsvaghet och muskelförtvining (atrofi). SMA förekommer i olika svårighetsgrader. Vid de svåraste formerna, SMA 1, avlider barnen under det första levnadsåret om de inte får behandling. SMA 2 är en medelsvår form av sjukdomen som ger symptom vid 6-18 månaders ålder och SMA 3 är en lindrigare form.

Varje år insjuknar 4-8 barn i Sverige i den svåraste och samtidigt vanligaste formen, SMA 1. Sammanlagt 4–6 barn per år drabbas av de lindrigare formerna.

SMA typ 1, 2 och 3 ärvs genom att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen. Sannolikheten är 25 procent att barnet får den muterade genen i dubbel uppsättning (en från varje förälder). Barnet får då sjukdomen.

Visa mer...

SMA

Nya behandlingar

SMA, spinal muskelatrofi, orsakas av att genen SMN1 som producerar proteinet SMN saknas i den femte kromosomen. Bristen på SMN påverkar de motoriska nervcellerna i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgens framhorn som bryts ned, men varför just dessa påverkas är inte klarlagt.

I samma kromosom finns genen SMN2, som i viss mån kan producera det saknade proteinet. Hur många kopior av SMN2-genen man har avgör sjukdomens svårighetsgrad.

Behandling av läkemedlet Spinraza innebär att man ”lurar” genen SMN2 att producera mer av det saknade proteinet. Patienten förlorar inte muskelfunktioner på samma sätt som annars skulle skett. Behandlingen är livslång.

Behandling med genmanipulation innebär att man ersätter genen SMN1. Det är en behandling som sker vid ett tillfälle och kan vara botande.

Källa: Socialstyrelsen och Mar Tulinius.

Visa mer...