Opinion

Centerpartiet vill se mer vård nära människorna

Sven Sunesson Britt-Louise Berntsson Carina Bengtsson Thomas Haraldsson ,
Foto:Elisabeth Berg

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Ökande befolkning och en längre livslängd med en ökad grupp äldre människor, med kanske fler behov. Bristen på personal i sjukvården har aldrig varit större. Samtidigt gör vetenskapliga framsteg, både inom sjukvård och teknik, att vi kan bota fler, på ett snabbare och lindrigare sätt och många gånger utanför de mest avancerade sjukhusen.

Ett antal stora utredningar har nyligen presenterats som berör sjukvården. Det konstateras i Effektivitetsutredningen att Sverige har högst andel sjukhusvård och minst primärvård av jämförbara länder. Rosénutredningen tycker att vi sprider ut den avancerade sjukvården på för många sjukhus. Det förespråkas en centralisering av vården för att höja säkerheten och kunskapsnivån. Indelningskommittén presenterar förslag på storregioner där vårt län kan komma att slås samman med Östergötland, övriga Småland eller andra konstellationer. Det kommer att påverka vår sjukhusvård på något sätt på sikt. Kanske ökad specialisering. Kanske förändrad inriktning.

Region Kronoberg är inne i en stor investeringsfas. Nybyggnation av Vuxenpsykiatrin, Barnens hus och flera stora ombyggnationer av CLV och Ljungby lasarett. Bland annat vårdavdelningar till enkelrum. Är vår planering rätt för framtidens sjukvård? Är stora satsningar på sjukhusvård det som bäst gagnar Kronobergs invånare och kommer satsningarna att hålla 20-50 år framåt?

Centerpartiet (eller någon annan) har inte de rätta svaren. Men vi har idéer om framtidens vård.

- Vi vill öka primärvårdens uppdrag. Genom att olika former av specialistkompetenser kommer vårdcentralerna till del och därmed ge förutsättningar att klara större uppdrag.

- Vi vill öka samarbetet mellan sjukhusvården, vårdcentralerna och den kommunala sjukvården, för att flera av de mest sjuka äldre, ska kunna vårdas i hemmet/boendet istället för att åka jojo till sjukhusen.

- Vi vill öka antalet utbildningstjänster (ST-tjänster och AT-tjänster) inom allmänmedicinen för att öka förutsättningarna för vårdcentralerna att anställa distriktsläkare

- Vi vill öka antalet psykologer i primärvården för att en ökad andel av sökande med psykiatriska problem, ska kunna tas omhand på vårdcentralerna.

- Vi vill att patienterna i första hand ska få hjälp i öppenvården, och samtidigt hålla nere sjukhusvården inom psykiatrin till det absolut nödvändiga.

- Vi vill öka satsningarna på folkhälsan och det förebyggande arbetet. I form av Kultur och Friskvård på recept, på Grön rehabilitering, på stöd till idrott, kultur, hälsofrämjande verksamheter

– Vi vill använda ny modern teknik, för att möjliggöra sjukvård på distans. Vi vill med hjälp av internettjänster, när så är möjligt, klara sjukvårdande uppgifter i hemmen eller på sjuksköterskemottagning eller i primärvården, i stället för att åka till sjukhusen

En arbetsgrupp har startat i Region Kronoberg, där alla partier är representerade, som har till uppdrag att titta på framtidens primärvård, kopplat till vårdvalsuppdraget och den ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna. Ifrån Centerpartiet tar vi med oss våra idéer in i det arbetet.