Opinion

Fokus på kvalitet och resultat i Växjölöftet

Oliver Rosengren (M), Patric Mrad (KD), Lars-Erik Larsson (C), Ola Kronkvist (MP), Annika Stacke (L) ,
I Växjölöftet Vuxenutbildning ligger fokus kvalitet och resultat, skriver Oliver Rosengren (M).
Foto:Per Jodenius
I Växjölöftet Vuxenutbildning ligger fokus kvalitet och resultat, skriver Oliver Rosengren (M).

Växjölöftet har tre grundläggande åtaganden; arbetslinje för alla Växjöbor, arbetsmarknad för alla Växjöbor och arbetskraft för alla Växjöbor. De två första handlar om krav på motprestation för bidrag och om stöd i matchning mellan Växjöbor och arbetsplatser. Arbetskraft för alla Växjöbor tar sikte på kompetensförsörjning.

Vuxenutbildning fyller en central funktion på en arbetsmarknad som ställer om. Tre av fyra arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden och en rekordstor andel av de arbetslösa saknar gymnasial utbildning. Samtidigt kommer förlängt yrkesliv medföra behov av omställningar mitt i livet. En vuxenutbildning med fokus på resultat och kvalitet har stor betydelse för att Växjö ska övervinna hindren för full sysselsättning.

Växjös vuxenutbildning är i dag upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Några fristående utbildningsanordnare utför SFI och såväl fristående som kommunens egen vuxenutbildning utför resterande vuxenutbildning. Efter ett års utredning har Nämnden för arbete och välfärd fattat beslut om reformerad vuxenutbildning. Utredningen har dragit lärdomar av goda exempel i andra kommuner och lyssnat till remisser från fack, myndigheter, andra kommuner och utbildningsanordnare.

1. Mer individanpassad utbildning. Upphandling ersätts av auktorisationsmodell. Alla anordnare som når upp till högt ställda krav får erbjuda utbildningsplatser till en förbestämd ersättning. Med fler utbildningsanordnare bedömer vi att specialiseringen och individanpassningen kan öka. Växjö kommun har idag god kvalitet och kommer vara kvar som en av flera utbildningsanordnare. När andelarna inte längre blir förbestämda kan det innebära fler elever hos den kommunala vuxenutbildningen.

2. Höga krav på kvalitet som följs upp kontinuerligt. Kvalitetströskeln för att som utbildningsanordnare få tillhandahålla vuxenutbildning är hög. Vid upphandling kontrolleras kraven i första hand vid upphandlingstillfället, med auktorisationsmodell behöver kraven vara uppfyllda hela tiden. En utbildningsanordnare som sjunkit under kvalitetskraven kommer inte längre få ta emot elever. Krav och kontroll gör det omöjligt att välja en dålig utbildare.

3. Resultatbaserad ersättning. Ersättningen kommer betalas ut för avklarad poäng, inte bara per plats eller för att en elev tagit sig igenom en kurs. Ersättningen utgår vid godkänt betyg och ger tydliga drivkrafter för utbildningsanordnarna att sätta in tillräckligt med stöd för att fler ska klara sin utbildning.

4. Särskilt skydd för elever i behov av särskilt stöd. Ingen ska kunna välja bort elever som kräver mer stöd eller undvika specialpedagogiskt stöd. Kommunen kommer därför ansvara för en gemensam antagning och för specialpedagogiska insatser. En elev med beslut om rätt till stöd kommer få berättigat stöd.

5. Fokus på jobb med matchningsbonus. Vuxenutbildningen ska syfta till att fler Växjöbor kommer i sysselsättning och fokus på jobb behöver därför stärkas. Med en matchningspeng för yrkesutbildningarna får utbildarna starka drivkrafter att matcha ut sina elever till jobb inför examen.

Växjölöftet Vuxenutbildning är en satsning, inte en besparing. Höjda krav på kvalitet, matchningsbonus och noggrann resultatuppföljning har betydelse för att vi ska kunna garantera bra vuxenutbildning. Samtidigt kommer Växjöborna kunna känna sig trygga med att man betalar för resultat, och inte bara för en plats på en utbildning.

Kompetensförsörjning och nya steg mot full sysselsättning är en investering i ett sammanhållet Växjö. När fler kan ta de jobb som växer fram, kan också fler vara med och dela på vårt växande välstånd.