Opinion

Skoldagen bör utökas med mer undervisning

Anna Tenje (M) ,
Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid, skriver Anna Tenje (M).
Foto:KATARZYNA KORZA / TT
Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid, skriver Anna Tenje (M).

Nyligen presenterades vår skuggbudget, där uppemot 20 miljarder kronor satsades på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet genom att kraftigt förstärka polisen.

Den stora satsning på skolan är särskilt betydande. Våra barn och unga prioriteras. Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, kan växa och komma till sin rätt. Det svenska samhället ska hålla ihop och vägen till det svenska samhället börjar i skolan.

Skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att svenska elevers resultat sjunkit över tid. Svenska elever går dessutom mindre i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren.

Samtidigt sätter flyktingsituationen press på skolan. Endast under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige. Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället för lång tid framöver och det är naivt att tro att den är över.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

Det är avgörande för Sveriges utveckling och styrka att alla människor rustas med kunskaper. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Inget är viktigare för att fler barn ska lyckas i skolan än skickliga lärare. Det är de som väcker lusten till lärande och stöttar när det är svårt. I vårmotionen satsar vi därför på högre lön för skickliga lärare. Utöver den lönehöjning på tre miljarder kronor som nu byggs ut, tillför vi en halv miljard kronor så att mer än var femte lärare med pedagogisk högskoleexamen kan få möjlighet till en förstelärartjänst med högre lön.

Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har exempelvis visat ge tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser.

Studier som skattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i PISA visar på en positiv effekt för exempelvis flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund.

Detta är en stor reform för det svenska skolväsendet och det är därför befogat att göra denna utbyggnad i steg och i den takt som ekonomin tillåter. Välfärd bör inte byggas på lånade pengar utan ansträngningar för att svenska elever ska lära sig mer bör finansieras krona för krona. Som ett första steg i att ge svenska elever mer undervisningstid bör skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet.

Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja i så tidiga år som möjligt. Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för att Sveriges elever ska få en timme mer undervisningstid per dag. I Kronobergs län innebär detta en satsning på 106 miljoner kronor.

Jag är fullt medveten om att lärarna redan har en hög arbetsbelastning. Lärarna behöver avlastning och mer tid till undervisning. Enligt Skolverket lägger svenska lärare över två timmar per dag på administration och sidouppgifter. Genom att öka antalet lärarassistenter får lärarna mer tid för eleverna. Men det är inte bara lärarassistenter, rektor och politiker som kan stärka lärarna. Skollagen behöver skärpas för att lärare bättre – genom starkt stöd och tydliga befogenheter – ska kunna ingripa vid stök och oordning. Ett gemensamt vuxenansvar från både skola och föräldrar krävs för att garantera en trygg arbetsplats för alla lärare och elever.