TT-Inrikes

Från och med nu krävs samtycke vid sex

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Samtyckeslagen har både sågats, hyllats och väckt reaktioner utomlands. Den säger att sex ska vara frivilligt, och är en del av den nya sexualbrottslagstiftningen som träder i kraft den 1 juli. Men vad är det egentligen som gäller nu, och vilka effekter kan det få?(TT)

Vad blir skillnaden med samtyckeslagen jämfört med innan?

Tidigare har det krävts våld eller tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att en handling ska räknas som våldtäkt. Från och med 1 juli utgår i stället lagen från att sex ska vara frivilligt - är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt".

– Det straffbara området är detsamma, och beviskraven är naturligtvis också desamma som innan, säger Anna Hannell, rådman vid Göteborgs tingsrätt och utredningssekreterare i 2014 års sexualbrottskommitté som tog fram förslaget till den nya lagstiftningen.

Vad är egentligen samtycke?

Det är svårt att säga på förhand vad som kommer att räknas som samtycke i ett enskilt fall. Domstolarna kommer att få avgöra det utifrån hur det såg ut i den specifika situationen, säger Anna Hannell.

– Men det är absolut inte något krav på att man uttryckligen ska ha sagt ja, klickat i en app eller någonting sådant. Bara det att man deltar rent fysiskt är ett tecken på frivillighet, säger hon.

Räknas alla ja som ett ja?

Nej. Har en person deltagit i en sexuell handling för att gärningsmannen använt sig av hot, våld eller utnyttjat en särskilt utsatt situation räknas det som våldtäkt.

– Kan det visas i målet att gärningsmannen exempelvis varit väldigt hotfull så kanske i och för sig offret har deltagit, men det har inte varit frivilligt, säger Anna Hannell.

Vad betyder oaktsamhetsregeln?

Två nya brott införs i brottsbalken, som heter oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningsmannen kan dömas för exempelvis våldtäkt - även om det inte fanns ett sådant uppsåt - om hen varit grovt oaktsam gällande att den andra personen inte deltar frivilligt. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om fallen där gärningsmannen borde ha insett att den andra parten inte deltog frivilligt. Påföljden kan bli fängelse i max fyra år.

– Här lägger lagstiftaren ett större ansvar på var och en att vara mer aktsam i de här situationerna. Blir man det minsta misstänksam att den andra personen inte helt är med, då ska man stanna upp och tydligare säkerställa att den andra är med på det hela, säger Hannell.

Vad får lagändringarna för effekt?

Det är egentligen ingen som tror att samtyckeslagen kommer att leda till fler fällande våldtäktsdomar, den handlar mer om att skicka en signal till samhället om att sex ska vara frivilligt.

Däremot kan den nya oaktsamhetsregeln leda till att fler döms för brott.

– Där kan jag se att det blir en viss skillnad i domstolarna. Inget kommer att ändras när det gäller exempelvis bevisbörda, men man kanske kommer att se fler frågor till gärningsmannen som rör "vad gjorde du för att förvissa dig att personen var med" och "vad fick dig att tro att hen var med", säger Anna Hannell.