Trafikbuller kan bli problem

Växjö Artikeln publicerades

Trafikbuller lyfts fram som ett problem för de planerade sextonvåningshusen i Hov i Växjö. Dessutom för kommunen fram kritik mot att bygga på grönytor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av de instanser som har tyckt till om planbeskedet för den nya detaljplanen i Hov. De tycker att det är positivt att man ökar antalet bostäder på fastigheten, men poängterar samtidigt att höghusens utformning kan innebära problem med buller.
Främst väcks oron med trafik från Liedbergsgatan. Bullernivåerna på vägbanan uppgår till mer än 65 decibel enligt kommunens bullerkarta.

Ett hussom sticker upp långt över de andra byggnaderna blir inte lika avskärmat som de befintliga huskropparna. Därför kan de krävas en bullerskyddad sida. Det vill säga att byggnaderna uppförs utan fönster ut mot vägen eller att sovrum och vardagsrum placeras mot innergården.
Isoleringen bör vara tillräckligt bra för att nå upp till Folkhälsomyndighetens gränsvärden. Det vill säga i genomsnitt 55 decibel utomhus och 30 decibel inomhus.

Ytterligareen sak som miljö- och hälsoskyddsnämnden vill utreda är hur de omkringliggande byggnaderna påverkas av tre stycken nya höghus. De vill särskilt undersöka hur skuggorna påverkar under olika tidspunkter och årstider.
På tekniska förvaltningen är man också tveksam till 16-våningshusen, främst på grund av grund av att de stora grönytorna försvinner. Enligt dem finns det en risk att grönstråket mellan Kungsvägen och Liedbergsgatan slås sönder om husen byggs.
Det uppges vara brist på grönområden inom denna del av Hov. Att använda nuvarande gräsmattor till bostäder och parkering tycker de därför är problematiskt.
Även kommunstyrelsens arbetsutskott har lyft fram liknande åsikter. De poängterar att man behöver tillgång till grönytor, särskilt ifall höghusen byggs och fler människor flyttar in till området.