Nej till bergtäkt vid Engaholm

Debatt Artikeln publicerades
Miljöpartiet säger nej till planerna att bryta sten i Alvesta kommun. Bilden är från en annan bergtäkt.
Foto: FREDRIK PERSSON
Miljöpartiet säger nej till planerna att bryta sten i Alvesta kommun. Bilden är från en annan bergtäkt.

Miljöpartiet de gröna i Alvesta är starkt kritiska till en eventuell bergtäktsverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun. Vi ser vissa fördelar, som en bergtäkt som denna kan medföra för kommunen, men anser att de negativa aspekterna av placeringen av den planerade bergtäkten överväger.

Den föreslagna bergtäkten kommer att ligga mindre än 1,5 km från Alvesta tätort och mindre än 0,5 km från närmaste bostadshus. Bergtäkten planeras att nyttjas varje dag under flera decennier framöver. Med tanke på det buller och den miljöpåverkan som detta skulle medföra är placeringen olämplig. Både invånare i Alvesta kommun och i grannkommunen kan med hög sannolikhet komma att påverkas negativt. Tung trafik till och från bergtäkten kommer att köra genom Gemla och Alvesta tätorter. Detta anser vi är olämpligt, både på grund av att det kommer att medföra störande buller, men också på grund av att det kommer att medföra hälsoskadligt kvartsdamm. Dessutom är väg 707, där lastbilarna kommer att köra, i dagsläget mycket smal.

I östra delen av Alvesta finns rekreationsområden, som nyttjas flitigt av invånarna. Eventuellt buller och damm från en bergtäkt skulle försämra dessa områden. På godset Engaholm, som ligger mycket nära den planerade täkten, finns dessutom höga naturvärden som kan komma att ta skada.

Med hänvisning till ovanstående anser vi i Miljöpartiet i Alvesta att Swerock AB inte bör beviljas tillstånd till någon täktverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1.

Anita Thörn von Rosen, Miljöpartiet de gröna i Alvesta