Politikerna måste möta växjöbornas oro

Debatt Artikeln publicerades

Debatt I Växjö tycks det finnas bred politisk enighet om att bilen ska motarbetas och andra trafikslag ska premieras. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, Kungliga Automobil Klubben.

Kungliga Automobil Klubben är kritisk till Växjöpolitikernas trafikplanering.
Foto: Lena Gunnarsson
Kungliga Automobil Klubben är kritisk till Växjöpolitikernas trafikplanering.

Det krävs fungerande transporter för att hela Sverige ska kunna fungera och utvecklas. En stad som Växjö är beroende av resor och mobilitet både för att människor ska kunna ta sig till jobbet och för att varor ska kunna komma fram till butikerna.

Kronobergs län är ett relativt biltätt med 521 bilar per 1 000 invånare, enligt regionfakta.com. Snittet för hela riket är 480. Bilen står för 62 procent av resorna i Växjö och siffran är ännu högre i hela Kronobergs län. Bilen är med andra ord livsviktig för att binda samman länet och för att få människors vardag att gå ihop.

Det säljs bilar som aldrig förr i Sverige. Tack vare ny teknik blir utsläppen samtidigt lägre – trots en ökning av antalet fordon i absoluta tal. Bilarna blir också allt säkrare och tystare. Människor uppskattar uppenbarligen den frihet som personbilen erbjuder. Detta måste naturligtvis de politiska makthavarna planera för. Medborgarna måste känna förtroende för de beslut som fattas.

Trots att verkligheten ser ut som den gör finns en tydligt uttalad vilja att minska bilåkandet Växjö. I gällande trafikplan talas det om att gator ska enkelriktas eller stängas av, samtidigt som parkeringsplatser försvinner. Bilarna ska ytterligare trängas ut från centrum.

Smålandsposten har tidigare rapporterat om ett växande missnöje hos växjöborna med trafikplaneringen (SMP 180819). Denna bild bekräftas av en Skop-undersökning riktad till invånarna i Götaland, som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra. Vi ställde frågan om hur man anser att politikerna sköter trafikplaneringen? Tyvärr är det mycket tydligt att den största andelen inte är nöjda med utvecklingen. Bara en av tre, anser att politikerna planerar rätt inför den växande bilismens behov. En stor majoritet, 66 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt. Det spelar ingen roll vilket parti man sympatiserar med, en majoritet är missnöjda hos alla partier. Här finns alltså en tydlig klyfta mellan politiker och väljare.

I Växjö tycks det finnas bred politisk enighet om att bilen ska motarbetas och andra trafikslag ska premieras. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag. Det riskerar också att drabba handeln i och annan samhällsservice i centrum, vilket hotar tillväxten och arbetstillfällen i Växjö.

KAK vill därför uppmana politikerna att lyssna till sina väljare under kommande mandatperiod för att skapa ett större förtroende för trafikplaneringen. Det skulle samhället tjäna på i form av högre tillväxt, ökad frihet och bättre trafiksäkerhet. Allt annat riskerar att öka missnöjet hos växjöborna.

Anders Ydstedt, ordförande expertrådet, Kungliga Automobil Klubben, Wilhelm Douglas, generalsekreterare Kungliga Automobil Klubben