S har landat i frågan om nytt sjukhus

Debatt Artikeln publicerades

Efter att ha vänt och vridit på olika argument har Socialdemokraterna landet i att partiet är positivt till att bygga ett nytt lasarett i Växjö. Det skriver Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S).

Det behövs ett nytt sjukhus i Växjö, anser Socialdemokraterna.
Foto: Jonas Engman
Det behövs ett nytt sjukhus i Växjö, anser Socialdemokraterna.

Den 29 maj fattar regionfullmäktige beslut om att antingen bygga om befintligt eller bygga ett nytt lasarett i Växjö. Oavsett vilket beslut som tas kommer Region Kronobergs verksamhet, ekonomi och invånare påverkas i många decennier framöver. Vi i Socialdemokraterna var positiva till att utreda båda alternativen men hade tydliga krav när vi sa ja.

1: Ljungby lasarett ska finnas kvar och utvecklas.

2: Ingen byggnation, varken ny eller renoverad, får förhindra framtida satsningar på utbyggd primärvård eller på våra medarbetare – de som faktiskt möjliggör att vi kan bedriva vård överhuvudtaget.

Först skulle beslut ha fattats i april. Vi socialdemokrater tyckte det var för snabbt och fick gehör för att skjuta på beslutet något. Vi drev även igenom att regionens alla nämnder skulle få möjlighet att yttra sig om förstudien. Befolkningen blir allt äldre och behovet av vård ökar, samtidigt minskar antalet patienter och dagar i slutenvård. Det visar att många vårdinsatser redan idag utförs i primärvården eller till och med hemma hos patienten. Detta uppskattas av patienterna och är också den riktning vi politiskt har fastslagit att vården i Kronoberg ska ta.

Primärvården är basen i att flytta vården närmare kronobergaren och för att det ska bli verklighet krävs inte bara ökad tillgänglighet och ökad bemanning, utan också bättre lokaler och utrustning på vårdcentralerna runt om i länet.

Socialdemokraterna har därför krävt att en fastighetsplan för primärvården ska tas fram under 2019, oavsett beslut.

Nuvarande lasarett är bitvis väldigt slitet och möjligheterna att bygga ut/om är begränsade. Många medarbetare och patienter har väntat länge på besked om renovering av den avdelning de befinner sig på. Vi oroar oss för våra medarbetares arbetsmiljö, hur den påverkas av ständiga ombyggnationer och osäkerhet kring hur det kommer att bli. Vi oroar oss för att den vårdmiljö våra patienter och besökare möter allt oftare innefattar buller och skadligt byggdamm.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativ. Under våren har vi i Socialdemokraterna samtalat med många medborgare, medarbetare, fackförbund och tjänstemän. Vi har också samtalat med varandra i partiet, vänt och vridit på olika argument. Nu har vi landat i att vi ställer oss positiva till att bygga ett nytt lasarett i Växjö. Genom nybyggnation kan vi nämligen starta om på nytt och har därmed större möjligheter att ”göra rätt från början”, fokusera på att lasarettets innehåll stämmer överens med riktningen att föra vården närmare kronobergaren, men framförallt möjlighet att bygga utan kompromisser och inskränkningar i medarbetarnas arbetsmiljö och patienternas vårdmiljö.

I den fortsatta processen kommer vi i Socialdemokraterna att bevaka att de krav vi ställt hittills tillgodoses. Vi kommer också att lyfta nya krav, som att cykel- och gångvägar, kollektivtrafik och bilvägar ska vara utbyggda redan när lasarettet invigs, samt att medarbetarna och medborgarna ska vara delaktiga i processen. Sist men inte minst kommer vi att ställa höga krav på att ekonomi och tidplan följs samt att hela projektet ska bedrivas transparent. Den resa som påbörjas den 29 maj ska Region Kronoberg göra tillsammans med kronobergarna – för vår gemensamma framtid. Och den resan ska alla kunna vara med på från start.

Henrietta Serrate (S), regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Robert Olesen (S), gruppledare för S i Region Kronoberg och hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande