Säkrad kvalitet i omsorgen

Replik Artikeln publicerades

Blågröna Växjö ser allvarligt på de kvalitetsbrister som Carin Högstedt (V) framhåller i sin debattartikel fjärde november. Det är i sammanhanget viktigt att nyansera bilden.

Åtgärder genomförs för att säkerställa god kvalitet i all omsorgsverksamhet, skriver Blågröna Växjö.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Åtgärder genomförs för att säkerställa god kvalitet i all omsorgsverksamhet, skriver Blågröna Växjö.

Socialstyrelsens senaste mätning visar att 80 procent av de boende på våra särskilda boenden i Växjö kommun är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Detta legitimerar inte att vissa särskilt boenden visar på oacceptabla siffror.

Nämnden tillsammans med förvaltningen har ett tydligt uppdrag att följa upp dessa enheter särskilt. Det är aldrig acceptabelt att ett antal enheter visar på tydliga kvalitetsbrister. Svaret på frågan i artikeln om hur länge situationen skall tillåtas pågå är självklart – Inte alls.

Den Blågröna majoriteten har redan tagit initiativ till en skärpning av den uppföljningsmodell som tillämpats. Nämnden tog enhälligt beslut om detta i september månad. Skärpningen är en del i att skapa kraftfullare verktyg för att säkerställa en god kvalitet i både kommunal och privat omsorgsverksamhet.

Den nya uppföljningsmodellen ger möjlighet till kompletterande extramätningar utöver ordinarie brukarundersökningar. Ett analysteam är också tillsatt vid förvaltningen.

Detta analysteam ska kunna sättas in när en enhet inte uppnår förväntad kvalitet.

Uppföljningsmodellen innehåller även ett verktyg kallat fokusutredning vilket innebär man tittar på avgränsade områden där man behöver förbättra resultat. Det ges även möjlighet att vid behov tillsätta särskilt enhets- och chefsstöd från förvaltningen. Utöver detta stöd genomförs även oannonserade kontroller.

När det gäller de verksamheter som Carin Högstedt berör i sin artikel har nämnden redan gett förvaltningen i uppdrag att genomföra tätare uppföljningar samt ge nämnden återrapportering vid varje kommande nämndssammanträde. Detta görs för att vi ska kunna följa utvecklingen tätare.

Vi välkomnar att kvalitetsbrister uppmärksammas och lyfts. Bara då kan vi vidta åtgärder.

Utöver de åtgärder som nu införs genom den nya uppföljningsmodellen, kommer vi även se över våra avtal med externa aktörer. Ambitionen är att komplettera med möjligheten till att införa vitesföreläggande som en sista åtgärd vid upprepade kvalitetsbrister.

Ovan beskrivna åtgärder genomförs för att säkerställa god kvalitet i all omsorgsverksamhet i Växjö kommun.

För Blågröna Växjö, Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C), Lars Rejdnell (L) och Gunnel Jansson (MP)