Strandskydd hindrar inte bostadsbyggande

Replik Artikeln publicerades

I en debattartikel den 26 oktober uppmanade två moderata Växjöpolitiker regeringen att skriva om regelverket kring strandskyddet och riksintressena. De menar att strandskyddet hindrar kommunens utveckling.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Enligt miljöbalken finns under vissa förutsättningar möjlighet för kommun och länsstyrelse att upphäva strandskyddet inom ett visst område, så kallad dispens från strandskyddet. Dispensmöjligheten borgar för att några orimliga konsekvenser av strandskyddsreglerna inte skall uppstå.

I debattartikeln påstås att 124 kommuner har pågående planarbeten om 62 000 bostäder som inväntar länsstyrelsens bedömning. Detta tar artikelförfattarna som intäkt för att reglerna om strandskydd och riksintressen skulle hindra byggandet. Detta är helt fel. Det är en resursförstärkning till länsstyrelserna som är den mest naturliga åtgärden för att komma till rätta med detta problem.

Strandskyddet skyddar både nu levande och framtida generationers rätt till strandområden.

Många gånger är det strandnära som marknaden vill bygga. Marknadskrafterna är starka, så att en reglering av strandskyddet är bra. Släpps marknadskrafterna helt fria kommer stränderna snart att vara av enskild karaktär, och de mest attraktiva stränderna bebyggs först.

Så länge det finns byggbar mark utanför strandskyddat område, och utanför områden där riksintressen finns, utgör reglerna om strandskydd inget problem för någon kommuns utveckling.

Kent Mandorff och Anita Thörn von Rosen, Miljöpartiet de gröna i Alvesta

Strandskyddet är vitkigt, anser Kent Mandorff (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP).
Foto: Maths Olsson
Strandskyddet är vitkigt, anser Kent Mandorff (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP).