Vi värnar vattnet – även i Klavreström

Replik ,

I en insändare den 17 mars påstår Rolf Axelsson, Klavreströms samhällsförening, och Bengt Linner, Norrhults samhällsförening, att länsstyrelsen förstör idyllen Klavreström. Nu svarar Jan Grosen och Martin Sjödahl på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län tycker att det är positivt att det finns många som värnar om våra vatten och kulturmiljöer. För oss är det viktigt att ha en dialog med både engagerade människor och företag om dessa frågor. Vattenfrågan berör många. Det har blivit särskilt tydligt de senaste åren med både torka och låga flöden och höga flöden med översvämningar.

Just frågan om vattenuttaget och regleringen av Änghultasjön är en sådan fråga där det finns många synpunkter och åsikter. Frågan är komplex. Vattenintressen i sjön berör Uppvidinge kommun, EM Lax AB, fiskevårdsområdet och många privatpersoner. Eftersom det är många olika parter involverade finns det även olika synpunkter om hur, när och på vilket sätt olika verksamheter får och ska ske.

Vi har haft dialog med alla parter under arbetets gång och förklarat vad som gäller i dessa frågor. Dialog och utredningar tar tid. Dessutom har ett omtag behövt göras då lagstiftningen ändrades den 1 januari 2019. Därmed gällde nya förutsättningar. Allt detta ska vi som myndighet ta hänsyn till.

Länsstyrelsen har bett Uppvidinge kommun att ansöka om nytt tillstånd för regleringen av sjön. Vi har beslutat att det aktuella vattenuttaget ska förbjudas om inte tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen senast den 30 april 2020. Kommer ansökan inte in kommer förbudet att förenas med vite. Det innebär böter för företaget om verksamheten fortsätter utan tillstånd. Det är sedan domstolen som avgör vilka tillstånd som kan ges för de olika verksamheterna. Även i denna process kommer alla berörda parter att få lämna synpunkter.

Vad gäller frågan om övergödningsproblemen, till följd av fiskodlingsverksamheten, ligger tillsynen på Uppvidinge kommun och länsstyrelsen har ingen befogenhet i frågan.

Vi tillämpar lagen och ibland tar det tid. I detta fall är vi, liksom skribenterna, bekymrade över att processen dragit ut på tiden. Vi ser nu fram emot nya tillstånd och en långsiktig och rimlig lösning.

Jan Grosen, vattenvårdsdirektör, Martin Sjödahl, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

”Just frågan om vattenuttaget och regleringen av Änghultasjön är en sådan fråga där det finns många synpunkter och åsikter”, skriver Jan Grosen och Martin Sjödahl.
”Just frågan om vattenuttaget och regleringen av Änghultasjön är en sådan fråga där det finns många synpunkter och åsikter”, skriver Jan Grosen och Martin Sjödahl.